دانشجویان و معنای تحصیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه ارومیه

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی معنای تحصیل از نظر دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 1388 می‌پردازد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 227 (96 دختر و 131 پسر) نفر به تفکیک 99 دانشجوی موفق (با معدل 17 به بالا) و 128 دانشجوی ناموفق (با معدل 12 به پایین) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از 5  دانشکده انتخاب شدند و به پرسشنامه معنای تحصیل (MOE) در دانشگاه، متعلق به هندرسون ـ کینگ و اسمیت که 10 مؤلفه معنایی شامل حرفه، استقلال، آینده، یادگیری، خود، گام بعدی، جهان اجتماعی، دنیای پیرامون، فشار روانی و رهایی را می‌سنجد پاسخ کامل دادند.
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون t  گروه‌های مستقل استفاده شد و معانی تحصیل در بین دانشکده‌ها، دانشجویان موفق و ناموفق ، دختران و پسران با هم مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد:
1. دانشکده‌های مختلف در مؤلفه‌های حرفه، استقلال، آینده، یادگیری، خود، فشار روانی و رهایی، با هم تفاوت معنادار دارند.
2. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان می‌دهد در سه مؤلفه حرفه، فشار روانی و رهایی  بین دانشجویان موفق و ناموفق تفاوت معنادار وجود دارد.
3. همچنین نتایج بیانگر آن است که در چهار مؤلفه حرفه، آینده، یادگیری و فشار روانی  بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها