نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی نظری فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر نوع نظام‌های آموزشی (متمرکز، نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز) بر بازدهی آموزشی است. این تأثیر از دو جهت قابل‌تأمل است؛ نوع نظام آموزشی در هر کشور از یک سو از طریق سطوح سه‌گانه توسعه اقتصادی،  اجتماعی و  سیاسی و از سوی دیگر به‌طور مستقیم بر بازدهی آموزشی تأثیرگذار است. این پژوهش بر اساس روش تطبیقی کمی یا تحلیل بین‌کشوری انجام گرفته؛ که در آن از داده‌های ثانویه 70 کشور جهان، در بین سال‌های 1999-2004، استفاده شده است.
نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهند که توسعه اقتصادی با 0/27، توسعه سیاسی با 0/14 و توسعه اجتماعی با 0/29 به‌طور مستقل متغیر وابسته (بازدهی آموزشی) را تبیین می‌کنند. همچنین نوع نظام آموزشی با 0/38 از طریق سطوح سه‌گانه توسعه بر بازدهی آموزشی تأثیر معناداری دارد. نتایج حاصله از مدل‌سازی معادله ساختاری نیز بیانگر تأثیر نوع نظام آموزشی و سطوح سه‌گانه توسعه بر بازدهی آموزشی است. از بررسی مقایسه‌ای نظام‌های آموزشی هم این نتیجه به دست آمد که نظام‌های آموزشی غیرمتمرکز، نسبت به نظام‌های آموزشی متمرکز و نیمه‌متمرکز از بازدهی آموزشی بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational System and Educational Production: Comparative Study of 70 Countries

نویسندگان [English]

  • Zeinab Fatemi Amin 1
  • Majid Fuladian 2
1 MA (Social Sciences)
2 PhD Student (Theoretical Cultural Sociology)
چکیده [English]

The main thrust of this paper is to study the impact of type of educational system (centralized, semi-centralized and decentralized) on the educational production.  The impact may be studied from two perspectives: on the one hand, its indirect impact through three-fold aspects (economic, social and political) of development in each country, and its direct impact on the other. The research has been conducted through comparative, quantitative method or cross-country analysis, and the data of 70 countries related to 1999-2004 have been used.
The results of regression analysis indicate that economic development with 0.27 share, economic development with 0.14 share and social development with 0.29 share independently explain the dependent variable (educational production). Also the educational system with 0.38 share through three levels of development has a meaningful impact on the educational production. The results of structural equation modeling also indicate that the type of educational system and the three levels of development have their impacts on the educational production.  The comparison of the educational systems leads to the conclusion that compared to the centralized and semi-centralized educational systems, the decentralized educational system enjoys higher educational production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type of Educational System
  • Educational Production
  • Economic Development
  • Social Development
  • Political Development