رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار جهاد دانشگاهی

4 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

چکیده

نظام ملی نوآوری به عنوان مهم‌ترین رویکرد سیستمی به نوآوری، عبارت است از عناصر و ارتباطاتی که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند، با یکدیگر در تعامل‌اند و در درون مرزهای یک کشور عمل می‌کنند. یکی از این عناصر، سازمان‌های پژوهش و فنّاوری است که نقش حلقه واسط را بین دانشگاه، صنعت و دولت ایفا می‌کند و از مطرح‌ترین این سازمان‌ها در نظام نوآوری ایران، جهاد دانشگاهی است. این مقاله به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت جهاد دانشگاهی است. به همین منظور پس از مرور ادبیات تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، مدل مفهومی تدوین و سپس با تهیه ابزار سنجش و بررسی روایی و پایایی آن، پرسشنامه محقق ساخته، میان نمونه آماری که حجم آن 252 نفر برآورد شد، توزیع گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی دارای حداقل 2 سال سابقه کار  و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای است. در ادامه با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری، مدل مذکور، نهایی شد. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد، فرهنگ سازمانی با موفقیت سازمانی و ابعاد آن (مالی، علمی و تکنولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی) رابطه مثبت و معناداری دارد و در میان متغیرهای فرهنگ سازمانی، «فرهنگ مشوق یادگیری» بیش از سایر نشانگرها، فرهنگ سازمانی جهاد دانشگاهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین در میان ابعاد موفقیت، میزان تأثیر بعد اجتماعی موفقیت از سایر ابعاد بیشتر است و بعد مالی موفقیت دارای کمترین اهمیت است. با توجه به اهمیت بعد اجتماعی موفقیت، این نکته روشن می‌شود که  جهاد دانشگاهی باید موفقیت خود در پشتیبانی از نظام ملی نوآوری را بیشتر از طریق ایفا کردن نقش در توسعه تکنولوژی‌های جدید و کلیدی، تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز و  پشتیبانی سیاست‌های توسعه تکنولوژی محقق سازد.

کلیدواژه‌ها