بازنمایی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس‌ارشد جامعه شناسی

چکیده

در این مقاله فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی تألیف شده برای کودکان با استفاده از مقولات «مفهوم کار»، «معرفی کار یا انواع مشاغل»، «ارزش‌ها و رویه‌های کار»، «انواع نگرش‌ها نسبت به کار» و «چگونگی بیان محتوی» مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. جمعیت آماری در این مطالعه کلیه کتاب‌های داستانی تألیف شده برای کودکان 7 تا 12 سال در سال‌های 1380-1385 است و برای تحلیل و بررسی آنها از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. از میان مقولات یادشده بیشترین تأکید بر مقوله مفهوم کار است که بیش از 50 درصد مقولات را به خود اختصاص می دهد. مقوله «ارزش‌ها و رویه‌های کار» با %21/27 و مقوله «معرفی کار یا انواع مشاغل» نیز با  %18/95، «انواع نگرش‌ها نسبت به کار» با %2/02 و «چگونگی بیان محتوی» با %1/15 در مراتب بعد قرار دارند. همچنین %66/8  از کل واحدهای ثبت دربرگیرنده ارجاعات غیرمستقیم نسبت به کار است. توزیع فراوانی واحدهای ثبت مربوط به مقوله «ارزش‌ها و رویه‌های کار» که مشخص‌ترین مقوله در سنجش فرهنگ کار است، نشان می‌دهد که بیشترین واحدهای ثبتی به ترتیب عبارت‌اند از ارزش‌های کاری (با 137 واحد ثبت معادل %46/92)؛ توجه و تأکید بر اصول و قواعد کاری (با 57 واحد ثبت معادل %27/01)؛ و اهمیت و ارزش قائل شدن برای کار (با 17 واحد ثبت معادل %8/05).

کلیدواژه‌ها