طراحی دو الگوی ارتباطاتی و اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی تسهیل‌گران روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

بر اساس پارادایم جایگزین توسعه، یکی از ابعاد مهم توسعه انسانی، ارتقاء بهداشت و سلامت افراد جامعه از طریق اطلاع‌رسانی به آنها است. هر فرد برای کسب اطلاعات موردنیاز، ابزار ارتباطی و اطلاع‌رسانی خاصی را ترجیح می‌دهد. از این‌رو در این پژوهش که از طریق پیمایش مقطعی انجام شد، تلاش گردید برای آگاه‌سازی تسهیل‌گران روستایی نسبت به خطرات ناشی از مصرف مواد غذایی حاوی مواد شیمیایی، الگوهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی مناسب طراحی و تبیین شود. برای این منظور، با روش سرشماری، 42 تسهیل‌گر در دو بخش «حومه» و «نقش‌رستم» از شهرستان مرودشت در استان فارس مورد مطالعه قرارگرفتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از تکنیک‌های مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌‌نظران تأیید‌ گردید و پایایی آن با یک مطالعه راهنما خارج از نمونه اصلی سنجیده شد. یافته‌های پژوهش، تفاوت بارز میان تسهیل‌گران مورد مطالعه در دو بخش مذکور را از نظر ویژگی‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای آشکار نمود. وجود این تفاوت‌ها نشان داد که به‌کارگیری الگوی ارتباطی و اطلاع‌رسانی یکسان برای هر دو گروه امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، با گروه‌بندی تسهیل‌گران در دو بخش مورد مطالعه، الگوهای ارتباطی مناسب برای آگاه‌سازی هر دو گروه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها