ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان

چکیده

الگوی کلی مدیریت راهبردی شامل سه بعد است: برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای راهبردی و کنترل راهبردی. کنترل راهبردی چیزی متفاوت از کنترل عملیاتی است و معمولاًٌ در تدوین راهبردهای ملی، مورد غفلت واقع می‌شود.
هم‌اکنون که تدوین نقشه جامع علمی کشور پایان یافته است، ضروری است به یکی از حلقه‌های مکمل آن یعنی طراحی و تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه اهتمام شود. این نظام ابعاد و چارچوبی دارد که در این مقاله تلاش شده است طرحی اولیه از آن ارائه شود.
چارچوب کلی نظام کنترل راهبردی پیشنهادی نقشه شامل چهار بعد است: اصول، محتوا، ساختار و زمینه‌ها. هر یک از اینها خود دارای زیرابعادی است که در این مقاله تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها