سنخ‌شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ملایر

چکیده

تعاریف، نظریه‌ها و الگوهای متنوعی در مورد فرهنگ سازمانی ارائه شده است و فرهنگ سازمانی به طرق گوناگون مورد مطالعه، بررسی و سنجش قرار گرفته است. گونه‌گونی و تنوع این مطالعات، چه به‌لحاظ تئوری‌پردازی و چه به‌لحاظ روش‌شناسی تا حدی موجب سردرگمی این حوزه علمی شده است. با وجود این به‌زعم محققان، بلوغ یک مفهوم علمی همیشه با توسعه روش‌شناسی پژوهش آن همراه است. بر این مبنا مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به گونه‌شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی می‌پردازد. این گونه‌شناسی برمبنای سه معیار کلیدی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی صورت گرفته‌است. میدان پژوهشی مطالعه، متون نظری، ابزارهای سنجش و پژوهش‌های تجربی فرهنگ سازمانی است. در نهایت با تحلیل متون و نظریات فرهنگ سازمانی، چهار گونه متمایز از مطالعات فرهنگ سازمانی (شامل مطالعات مبتی بر خرده‌فرهنگ‌ها، مطالعات مبتنی بر ویژگی‌های کلیدی، مطالعات دو مرحله‌ای مبتنی بر تلفیق ویژگی‌های کلیدی در خرده‌فرهنگ‌ها و مطالعات رویکرد حیطه)شناسایی شده و شاخصه‌های ممیز و کلیدی هر گونه استخراج گردیده است و سپس گونه‌های فرهنگ سازمانی به‌لحاظ مؤلفه‌های روش‌شناسی، مورد بررسی ومقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها