نسبت «خود ـ دیگری» در گفتمان دعای شیعی؛ پیوند الهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

چکیده

نسبت خود و دیگری به‌مثابه یک امر هویتی، در جامعه‌شناسی طنین خاصی داشته و لذا به‌عنوان یک مفروض در ذیل تعریف از فردگرایی عارضه‌ای برای روح مدرنیته غربی تلقی شده است. در این باب ایده‌های مهم در جامعه‌شناسی غربی (مارکسی، دورکیمی، وبری و زیملی) هر کدام به‌نوعی خواسته‌اند طرحی برای مواجهه با آثار نامناسب «تقابل خود و دیگری»‌ در فرهنگ مدرنیته غربی ارائه دهند. از وجه مقایسه بیناتمدنی و بینادینی نیز باید به فرهنگ اسلامی ارجاع داد و لذا می‌توان به نص قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) به‌عنوان سرمتن معتبر و مستند برای تنظیم «نسبت اخلاقی خود و دیگری» اشاره کرد. این نوع نسبت‌کاوی به‌خصوص در متن معارف شیعی ـ به‌عنوان نمونه در طرح ایدئولوژیکی دکتر علی شریعتی، با مضمون «زیباترین روح پرستنده»، که درباره ابعاد اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فلسفی و عرفانی دعای شیعی است ـ از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است. از این حیث  مسئله این است که از منظر «فلسفه اخلاق اجتماعی» و نیز «فلسفه اخلاق دینی» نسبت میان خود و دیگری چگونه  در متن دعای شیعی طرح شده است. مفروض این مقاله این است که «گفتمانی» بودن متن دعای شیعی توانسته است آن را فراتر از یک متن معمولی دینی، به عرصه‌ای برای هویت‌سازی عقیدتی و اخلاقی  با پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی برای مؤمنان تبدیل نماید. از این‌جهت این مقاله عهده‌دار بحثی مقدماتی و راه‌گشا برای پژوهش‌های بعدی در این باره است. به این منظور از موضع فلسفه اجتماعیِ اخلاق دینی، کاوشی هرمنوتیکی در ادبیات اصیل دعای شیعی انجام شده و انواع نسبت خود و دیگری در بافتار زندگی روزمره دینداران از این متون استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Self-other” Relationship in Discourse of Shia Invocation; Ties Between Social Divinities and Social Philosophy of Invocation

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahmoud Nejati Hosseini
Faculty Member, Islamic Azad University, Ashtian
چکیده [English]

The self-other relationship as an identification issue has been a serious matter in sociology and is considered as a  problem for spirit of western modernity. Major western sociologists (Marx, Durkheim, Weber and Simmel) have tried to offer a plan for confronting the unsuitable effects of "confrontation of self and other" in the western modern culture. From the viewpoint of inter-civilizational and interfaith comparison, one should refer to the Islamic culture and hence the Quran and the tradition of the holy Prophet (PBUH) of Islam can be a sublime valid text for regulation of "ethical relation between self and other". The study of this relationship, particularly in the Shia teachings – for instance in the ideological project of Islam presented by  the late scholar Ali Shariati titled, the Most Beautiful Worshipping Soul, which is about social, political, ethical, philosophical and mystical aspects of Shia invocation – enjoy very good capacities. Hence, the problem is: how is the relationship between self and other defined in the text of Shia invocation from perspective of philosophy of social ethics and philosophy of religious ethics The presupposition of the present research is that the discursive nature of the Shia invocation text has been able to transform it from an ordinary religious text to a domain for ideological, ethical identification with cultural-social consequences for the believers. Hence, the present research is a prelude to further research in this field. Therefore, a hermeneutical research in the original literature of Shia invocations has been conducted from the perspective of social philosophy of religious ethics to extract different relations of self and other in the texture of day-to-day life of the believers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia Invocation Discourse
  • Self-Other Relationship
  • Modern Individualism
  • Sahifeye Sajadiye
  • Mafatih-Ul-Jinan
  • Emanuel Levinas
  • Ali Shariati