محیط‌های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

فرهنگ یادگیری مفهوم تازه‌ای است که در دهه‌های اخیر وارد ادبیات آموزشی شده است. با توجه به این مفهوم کلیه عناصر برنامه درسی، رفتارهای آموزشی معلم و یادگیرنده که در یک محیط یادگیری با یکدیگر تعامل پیدا می‌کنند، از بستر فرهنگی آن محیط تأثیر می‌پذیرند. با توسعه فاوا و ظهور جوامع اطلاعاتی مهارت‌هایی مانند یادگیری مستقل و مادام‌العمر، یادگیری خودانگیخته، خودرهیاب و کسب مهارت‌های حل مسئله، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در موقعیت‌های پیچیده اولویت بیشتری یافته و از اهداف مهم آموزش و پرورش در سطوح مختلف تلقی می‌شوند. از طرفی فرهنگ یادگیری در ایران از حیث انفعال یادگیرنده، ضعف تعامل بین یادگیرندگان، معلم‌محوری، عدم خودانگیختگی یادگیرندگان و پذیرش بدون تحلیل و نقد اطلاعات با اهداف آموزش و پرورشِ جامعه اطلاعاتی مغایرت دارد. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارائه برنامه عملیاتی برای اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری به‌سمت مؤلفه‌های موردنظر جامعه اطلاعاتی توسط معلم از طریق محیط یادگیری مجازی است.
 این مقاله در چهار بخش تنظیم شده تا به سؤال اصلی طرح شده پاسخ دهد. در بخش اول فرهنگ یادگیری و در بخش دوم ویژگی‌های محیط یادگیری مجازی مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش سوم اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری از طریق محیط مجازی مطرح می‌شود و در بخش چهارم با توجه به بخش‌های قبلی، گام‌های عملیاتی اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری توسط معلم در محیط یادگیری مجازی مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual learning Environments, an Opportunity to Help Promote the Culture of Learning

نویسنده [English]

  • Farhad Seraji
Assistant Professor of the Education Department of Hamedan’s Avicenna University
چکیده [English]

The culture of learning is a new concept which has found its way into the education literature in recent decades. According to this concept all elements of curriculum, including the educational behavior of teachers and learners who interact in a learning environment, are affected by the cultural atmosphere of that environment. Through the development of information and communication technology and emergence of information society, skills such independent and lifetime learning, self-motivated and path-finding learning, and acquisition of troubleshooting, planning and decision-making skills in complicated situations have taken on more importance and are viewed as important education objectives on various levels. On the other hand, the culture of learning in Iran, which features inaction on the part of learners, weak interactions among learners, teacher-centeredness, lack of self-motivation among learners and their acceptance of data without analysis, is in contrast with education goals of information society. So the main goal of this paper is to present an operational plan to help teachers gradually push the culture of learning in the direction of factors important to information society by virtual learning environment.
This article has four parts and seeks to provide an answer to the main question. The first two sections focus on the culture of learning and characteristics of a virtual learning environment respectively. The third section focuses on gradual reformation of the culture of learning through virtual environment, and the fourth part builds on what is discussed in the first three sections to lay out the operational steps needed by teachers to gradually reform the culture of learning in the virtual environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture of Learning
  • Virtual Environment
  • information society
  • Information and Communication Technolo-gy
  • self-steering