پارادایم‌های سه‌گانه اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمنوتیکردر مطالعات مدیریت و سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

در این نوشتار با هدف بررسی معرفت‌شناختی تحقیقات دانش مدیریت و سازمان، سه پارادایم اثبات‌گرا، تفسیری و هرمنوتیک معرفی می‌شود. اثبات‌گرایی اصالت را به شناخت حسی می‌دهد؛ از این‌رو جداکردن موضوع تحقیق از پژوهشگران و واقعیات اجتماعی و حذف ارزش‌ها از فرآیند پژوهش از نقاط ضعف این رویکرد شمرده شده است، رویکرد تفسیری به‌نوعی از ذهنیت‌گرایی افراطی فرو می‌غلتد، از این‌رو با مشکل تحلیل رفتار آدمیان صرفاً بر پایه قصد و نیت مواجه می‌شود. رویکرد هرمنوتیک افراد را به‌عنوان کلماتی درون متن سازمان تفسیر می‌کند و لذا فقدان معیار برای تمییز تفسیرهای مرتبط از غیرمرتبط، اصلی‌ترین نقطه ضعف این رویکرد خواهد بود. رویکرد اثبات‌گرایی سازمان را فرافرهنگی و رویکرد تفسیری و هرمنوتیک سازمان را تحت‌تأثیر فرهنگ ارزیابی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها