گفتمان خاموش مدیریت بدن زنان؛ مورد مطالعه: زنان 17 تا 50 ساله شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گرایش زنان به مدیریت افراطی بدن موضوع این مطالعه است. برای دستیابی به درکی عمیق و تفهم معنای ذهنی زنانی که اقدام به مدیریت افراطی بدن می‌نمایند رویکرد کیفی، پارادایم تفسیری و روش نظریه زمینه‌ای انتخاب شد. حجم نمونه شامل 30 نفر از زنان 17 تا 50 سال کرمان است که با نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب‌شده‌اند. داده‌‌ها با مصاحبه عمیق جمع‌آوری و با نرم‌افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. مقوله مرکزی عبارت است از «مدیریتِ بدنِ زنان به‌مثابه خشونتی خاموش در کنترل مردان». به‌عبارت‌دیگر ابعاد گوناگونِ مدیریت بدن زنان، حاصل انتظارات و تلاش‌های مردان است که تحت تأثیر ساختار ظاهرگرایانه و جنسیت محورِ جامعه؛ زنان را وادار می‌کنند به شکل افراطی به بدن خود توجه کنند تا رضایت مردان جلب شود. بدین ترتیب زنان در محیط‌های خشن رقابتی، با الهام‌گیری از الگوهای زیبایی و متنوع و متغیر کردن معیار‌های زیبایی و... دچار بحران اضطراب، اعتمادبه‌نفس و منزلت اجتماعی می‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The silent discourse of women's body management (Women aged 17 to 50 in Kerman, spring 2020)

نویسندگان [English]

  • Batool Seifoori 1
  • Nasrin Arabi 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD student of sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is the tendency of women to extreme body management. A qualitative approach, an interpretive paradigm, and a grounded theoretical method were chosen to gain a deep understanding and understanding of the mental meaning of women who engage in extreme body management. The sample size includes 30 women aged 17 to 50 years old in Kerman who have been selected by theoretical and aimed sampling. Data were collected through in-depth interviews and encoded and analyzed using Maxqda software. The central category is "management of the female body as silent violence in the control of men." In other words, the various dimensions of body management are the result of the expectations that men have under the influence of the superficial structure and gender orientation that exists in society; Women are forced to pay extreme attention to their bodies in order to satisfy men. By making pattern of ideal types, diversifying and changing the criteria of beauty, etc., women in a harsh environment of comparison and competition suffer from a crisis of anxiety, self-confidence and social status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extreme body management
  • Violence against women
  • Gender-based discourse