شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

شناخت آسیب‌ها و چالش‌های تولید علم یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها در تدوین استراژی‌ها و سیاست‌گذرای علم و فنّاوری کشور است. توجه به این موضوع در دانشگاه‌ها به‌دلیل نقشی که در پاسخ به تغییرات و نیاز‌های جامعه، بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء جایگاه دانشگاه، افزایش درآمد و توسعه ارتباطات علمی دارند، اهمیت بالایی دارد. بررسی پیشینه آسیب‌های تولید علم در دانشگاه‌های کشور بیانگر آن است که تاکنون مطالعات زیادی ‌در این عرصه انجام گرفته ‌‌‌‌لیکن در ارتباط با عوامل بازدارندۀ آسیب‌ها، مطالعه مستقلی صورت نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی با روش آمیخته «کمی و کیفی» انجام شده است. در بخش کیفی، داده‌ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته جمع‌آوری شده و با روش تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‌اند. در بخش کمی تحقیق نیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و در قالب روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی) تحلیل گردیده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست آمده مؤلفه‌های آمایش علم و فنّاوری، توانمندسازی پژوهشگران، حاکمیت تفکر سیستمی، ارتقاء فرهنگ تولید علم و نظارت و ارزیابی نظام‌مند از ابعاد و نشانگر‌های بازدارندۀ آسیب‌های تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها