تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله با مروری بر مدل های مطرح در خط‌مشی‌گذاری عمومی، سعی دارد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف کاربرد آن مدل‌ها در بخش فرهنگ و با استفاده از هم‌افزا نمودن آنها به ارائه یک سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر بپردازد چرا که با استفاده از مدل‌ها می‌توان مسیر و فرایند خط‌مشی‌گذاری و روش به‌کارگیری در تعیین خط‌مشی را مشخص کرد. در کشور ما، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌مثابه مرجع عالی تنظیم و تدوین خط‌مشی‌های فرهنگی کشور، نقش مهمی بر عهده دارد. در این مقاله نیز با اتکا به مطالعات اکتشافی و پژوهش میدانی صورت گرفته، ضمن بررسی مدل‎ها و فراگردهای خط‌مشی‎گذاری آن شورا، در نهایت مدلی برای خط‌مشی‌گذاری در این عرصه ارائه گردیده است. از این‌رو پژوهش پیش‌رو ماهیت توصیفی و استنباطی دارد و در آن به طراحی مفهومی مدل پرداخته شده است. همچنین برای مباحث نظری آن از روش مطالعات کتابخانه‌ای و برای تحلیل خط‌مشی‌ها و مدل تحقیق از فنون تحلیل محتوا و تجزیه وتحلیل سیستم بهره گرفته شده است. در این راستا ضمن تحلیل محتوا و تحلیل خط‌مشی‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ، با استفاده از تعاریف عملیاتی و شاخص‌های برگرفته از مدل‌های موجود، سیر تدوین و تنظیم خط‌مشی مربوطه بررسی شده تا نوع مدل به‌کار رفته، تشخیص داده شود.

کلیدواژه‌ها