تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله با مروری بر مدل های مطرح در خط‌مشی‌گذاری عمومی، سعی دارد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف کاربرد آن مدل‌ها در بخش فرهنگ و با استفاده از هم‌افزا نمودن آنها به ارائه یک سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر بپردازد چرا که با استفاده از مدل‌ها می‌توان مسیر و فرایند خط‌مشی‌گذاری و روش به‌کارگیری در تعیین خط‌مشی را مشخص کرد. در کشور ما، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌مثابه مرجع عالی تنظیم و تدوین خط‌مشی‌های فرهنگی کشور، نقش مهمی بر عهده دارد. در این مقاله نیز با اتکا به مطالعات اکتشافی و پژوهش میدانی صورت گرفته، ضمن بررسی مدل‎ها و فراگردهای خط‌مشی‎گذاری آن شورا، در نهایت مدلی برای خط‌مشی‌گذاری در این عرصه ارائه گردیده است. از این‌رو پژوهش پیش‌رو ماهیت توصیفی و استنباطی دارد و در آن به طراحی مفهومی مدل پرداخته شده است. همچنین برای مباحث نظری آن از روش مطالعات کتابخانه‌ای و برای تحلیل خط‌مشی‌ها و مدل تحقیق از فنون تحلیل محتوا و تجزیه وتحلیل سیستم بهره گرفته شده است. در این راستا ضمن تحلیل محتوا و تحلیل خط‌مشی‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ، با استفاده از تعاریف عملیاتی و شاخص‌های برگرفته از مدل‌های موجود، سیر تدوین و تنظیم خط‌مشی مربوطه بررسی شده تا نوع مدل به‌کار رفته، تشخیص داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of a Futuristic Cultural Policymaking System Through Syner-gizing the Models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Baqeri 1
  • Ali Asghar Pourezat 2
  • Mohammad Mahdi Mazaheri 3
  • Shahla Baqeri Miab 4
1 PhD student (Cultural Management), Azad University, Science and Research Branch, Isfahan
2 Associate Professor, Department of Public Administration, the University of Teh-ran
3 Faculty member, Azad University
4 Department of Sociology, Kharazmi University
چکیده [English]

The present paper is an attempt to offer a futuristic cultural policymaking model through reviewing the well-known public policymaking models by synergizing them and studying their weak and strong points in the cultural field. In fact, by using models, one can determine the process of policymaking and method of their application in making policies. In Iran, the Supreme Council of Cultural Revolution is in charge of regulation and formulation of cultural policies. In the present study, relying on field reseatch and exploratory study, the models and processes of policymaking of the said Council have been studied and a policymaking model in this field has been proposed. Hence, this study is descriptive and inductive and also attempts have been made to design a model for policymaking. With regard to its theoretical issues, library method has been used; for analysis of policies and the model of research, the techniques of policy analysis and content analysis has been employed. Macro policies of the Supreme Council of Cultural Revolution in the field of culture have been analyzed and on the basis of operational definitions and indexes taken from the existing models, the trend of preparation and formulation of related policies have been studied to identify the used model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policymaking Models
  • Cultural Policymaking
  • Policymaking System
  • Foresighting
  • Supreme Council of Cultural Revolution