مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

سرمایه انسانی در فضای رقابتی امروز جهان مهم‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه کشورهاست. از این‌رو شناسایی، جذب، به‌کارگیری، توسعه، رشد و جایگزینی این سرمایه در این فضا مهم‌ترین تصمیم و تخصص سیاست‌گذاران شناخته می‌شود. تفاوت در منابع موجود، مزیت‌ها، بازار، فرهنگ‌ و ارزش‌های کشورها باعث می‌شود تا رقابت در این فضا و طراحی الگوی مدیریتی متناسب بسیار پیچیده و دشوار باشد. این تحقیق به‌دنبال آن است تا حوزه‌های موضوعی و مسائل پیش‌روی متخصصین این حوزه را از طریق فراتحلیل تحقیقات و گزارش‌های ملی منتشرشده بررسی‌نماید. تلفیق رویکرد‌های نظری، الگوهای رقابتی راهبردی و رویکرد آینده‌نگرانه می‌تواند مسائل و محورهای تمرکز مدیریت استعدادها را برای ما روشن کند. نتایج این فراتحلیل بیانگر این است که مدیریت استعدادها وقتی شکل جهانی به‌خود می‌گیرد بسیار پیچیده می‌شود. هر کشوری با چالش‌هایی منحصربه‌فرد روبرو است و برنامه استانداردی برای مدیریت استعدادها وجود ندارد که در همه کشورها موفق باشد. با وجود این، اصولی در مدیریت استعدادها وجود دارد که رعایت آنها در هر محیطی الزامی است. فهم صحیح تفاوت‌های فرهنگی، موضوعات قانونی و مقررات وضع‌شده در جوامع مختلف، شناسایی جریان‌های استعداد و پراکندگی آنها در شبکه جهانی مدیریت استعدادها و مغزها و پیشران‌های آن، تطبیق نظام آموزش رسمی و عمومی و تخصصی کشورها با راهبردهای این عرصه، مهم‌ترین مسائل این حوزه است. تطبیق نظام مدیریت استعداد با ارزش‌ها و راهبردهای ملی کسب و کار، فرهنگ، اقتصاد و سیاست هر کشور، کلیدهای موفقیت و اثربخشی این اقدامات است.

کلیدواژه‌ها