تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

تحقق کارکرد‌های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست‌‌های مناسب و توسعه‌یافتگی درون‌زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به‌ویژه آنکه دانشگاه‌‌ها در سال‌‌های اخیر با چالش‌‌های مالی متعددی نظیر تأمین منابع و کارایی درونی مواجه بوده‌اند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت‌‌ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تأمین، تخصیص و هزینه‌کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده‌بنیاد است و جامعه آماری، صاحب‌نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع‌آوری داده‌‌ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه‌ساختمند با 15 صاحب‌نظر بر اساس راهبرد نمونه‌گیری نظری انجام شد. پایایی یافته‌‌ها، از طریق بررسی‌‌های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به‌منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت‌کنندگان، مثلث‌سازی داده‌‌ها، مثلث‌سازی بررسی‌کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته‌‌ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مؤلفه اصلی تأمین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار‌های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می‌شود. 

کلیدواژه‌ها