تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

 مقاله حاضر به روش کیفی و با هدف بررسی چگونگی تفسیر مردم منطقه مرزی مریوان درخصوص تغییرات در حوزه نظام خانواده به تأثر از پدیده تجارت مرزی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق به‌کمک تکنیک مصاحبه‌ عمیق، مشاهده مشارکتی و اسناد و مدارک گردآوری گشته‌اند و برای تحلیل داده‌ها نیز روش نظریه‌ زمینه‌ای استفاده شده است. با کمک روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 28 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه شده تا اشباع نظری حاصل گردد. داده‌های گردآوری ‌شده در قالب 38 مفهوم اساسی، 5 مقوله عمده و نهایتاً یک مقوله هسته کُدگذاری و تحلیل شده‌اند. 5 مقوله عُمده عبارت‌اند از: رشد مخرب و ناموزون اقتصاد منطقه، گسست پیوندهای خانواد‌گی، استحاله ارزش‌های وفاداری، زوال آمریت نهادین و نمادین والدین و لغزش بنیان‌های خانواده. مقوله هسته نیز که دیگر مقولات کُلی را شامل می‌شود مقوله «جهان‌زیست شکننده» نهاد خانواده است. توأمان سعی شده است تا از وضعیت برساخت شده نهاد خانواده، تبیینی انتقادی نیز ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها