رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیل‌گری رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تبریز

چکیده

در ادبیات مدیریت از معنویت محیط کار به‌‌عنوان یک دارایی باارزش ناملموس یاد می‌‌شود و تاثیر آن بر کارکرد‌‌های مهم مدیریت و سازمان در حال بررسی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر این متغیر مهم بر رضایت مشتریان با لحاظ نقش تعدیل‌‌کننده رفتار شهروندی سازمانی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌‌ها از نوع تحقیقات توصیفی/ همبستگی است. برای گردآوری داده‌‌ها، از پرسشنامه‌‌های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سطح 27 دانشکده از دانشگاه‌‌های تبریز، صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز تشکیل می‌‌دهند. با استفاده از فرمول کوکران، در سطح اطمینان 95 درصد، نمونه آماری برای اعضای هیئت‌‌علمی و کارکنان 289 نفر و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 359 نفر مشخص و به‌‌روش طبقه‌‌ای - تصادفی گردآوری شد. نتایج به‌‌دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون گام‌‌به‌‌گام، بیانگر رابطه معنی‌‌دار معنویت محیط کاری و رضایت مشتریان به‌‌طور مستقل و عدم تأیید نقش تعدیل‌‌گری رفتار شهروندی سازمانی است. همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد معنویت، در سطوح فردی (کار بامعنا) و سازمانی (همسویی ارزش‌‌ها) با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی‌‌دار دارد؛ اما در سطح گروهی (احساس همبستگی) با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مشتریان رابطه معنی‌‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Workplace Spirituality and Customers’ Satisfaction and Adjusting Role of Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Nasser Senubari 1
  • Samad Rahimi Aqdam 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Commerce, University of Tabriz
2 M.Sc. (Executive Management), University of Tabriz
چکیده [English]

workplace spirituality is considered a valuable intangible asset in the management literature whose effects on significant managerial and organizational activities are under study. The main objective of the present paper is to study the impacts of this important variable on consumer’s satisfaction regarding the moderating role of organizational citizenship behavior. It is an applied research with regard to its objective and a descriptive-correlative one with regard to research methodology. Standard questionnaires were used to collect the data. The sample was taken from faculty members, staff and postgraduate students of 27 faculties of Tabriz, Sahand Technical, and Islamic Arts universities of Tabriz. Using Cochran formula at 95 percent certitude, the sample was selected through stratified random sampling method and the questionnaires were sent to 289 faculty members and staff and 359 postgraduate students. The results of stepwise regression analysis indicate that there is an independently significant relationship between workplace spirituality and consumers’ satisfaction, while organizational citizenship behavior did not play an adjusting role. Also t-test (Spearman correlation coefficients) results indicate that on individual level (working with the meaning) and organizational level (congruence of values) there are significant positive relationships between spirituality and organizational citizenship behavior and consumer’s satisfaction; but on group level (feeling of solidarity) there are no significant relationship between organizational citizenship behavior and consumer’s satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace Spirituality
  • organizational citizenship behavior
  • Consumer’s satisfaction