رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیل‌گری رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تبریز

چکیده

در ادبیات مدیریت از معنویت محیط کار به‌‌عنوان یک دارایی باارزش ناملموس یاد می‌‌شود و تاثیر آن بر کارکرد‌‌های مهم مدیریت و سازمان در حال بررسی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر این متغیر مهم بر رضایت مشتریان با لحاظ نقش تعدیل‌‌کننده رفتار شهروندی سازمانی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌‌ها از نوع تحقیقات توصیفی/ همبستگی است. برای گردآوری داده‌‌ها، از پرسشنامه‌‌های استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سطح 27 دانشکده از دانشگاه‌‌های تبریز، صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز تشکیل می‌‌دهند. با استفاده از فرمول کوکران، در سطح اطمینان 95 درصد، نمونه آماری برای اعضای هیئت‌‌علمی و کارکنان 289 نفر و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 359 نفر مشخص و به‌‌روش طبقه‌‌ای - تصادفی گردآوری شد. نتایج به‌‌دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون گام‌‌به‌‌گام، بیانگر رابطه معنی‌‌دار معنویت محیط کاری و رضایت مشتریان به‌‌طور مستقل و عدم تأیید نقش تعدیل‌‌گری رفتار شهروندی سازمانی است. همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد معنویت، در سطوح فردی (کار بامعنا) و سازمانی (همسویی ارزش‌‌ها) با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مشتریان رابطه مثبت و معنی‌‌دار دارد؛ اما در سطح گروهی (احساس همبستگی) با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مشتریان رابطه معنی‌‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها