تأثیر جهت‌گیری‌های مذهبی و روش‌های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

اعتقادات دینی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها، بایدها و نبایدها و نیز ارزش‌های تعمیم‌یافته، از مؤثرترین تکیه‌گاه‌های روانی به‌شمار می‌رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه‌های عمر فراهم سازد و در شرایطی خاص نیز با فراهم‌سازی تکیه‌گاه‌های تبیینی، فرد را از تعلیق و بی‌معنایی و گرایش به رفتارهای ناسازگانه نجات دهد. این پژوهش با هدف تعیین نقش جهت‌گیری و روش‌های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه تبریز انجام گرفت. از این دانشجویان 383 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی نسبتی از دانشکده‌های برق، شیمی و علوم انسانی ـ اجتماعی انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی مالت‌بای، پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت و همکاران و پرسشنامه اعتیادپذیری استفاده شد. برای تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد اثر مستقیم روش مقابله‌ای مذهبی مثبت، جهت‌گیری مذهبی درونی، جهت‌گیری مذهبی بیرونی شخصی و روش مقابله مذهبی منفی بر اعتیادپذیری دانشجویان معنی‌دار است. همچنین یافته‌ها بیانگر آن است که 33 درصد از اعتیادپذیری دانشجویان از طریق جهت‌گیری مذهبی درونی، جهت‌گیری بیرونی شخصی و اجتماعی، مقابله مذهبی مثبت و منفی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Religious Orientations and Religious Coping on Addiction Vulnerability among Students of Tabriz University

نویسنده [English]

  • Rahim Badri Gargari
Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

Religious faith as a generalized set of beliefs, Ought-To’s and Ought-Not-To’s and values are among the most effective psychological supports, which can give meaning to moments of life and under certain circumstances can provide a explanatory supports to rescue human beings from suspension and meaninglessness or tendency towards abnormal behaviors.
 The main objective of the present research was to determine the impact of religious orientation and methods of coping on addiction vulnerability among the students of Tabriz University. The sample consisted of 383 students who were selected through random sampling method from the faculties of Electricity, Chemistry, Humanities and Social Sciences. The necessary data were collected by using the following scales: The Age-Universal’ I-E Scale, The Brief RCOPE and Addiction Vulnerability Scale. Path analysis was used to analyze the data. The findings of the research indicate that there is a significant positive relationship between direct positive religious coping, intrinsic religious orientation, personal extrinsic religious orientation, and negative religious coping with addiction vulnerability among students. The findings also showed that 33% of the variance of addiction vulnerability was accounted by linear combination of intrinsic religiosity, personal extrinsic religious orientation, social extrinsic religious orientation and negative and positive religious coping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious beliefs
  • Religious Coping
  • Drug Addiction
  • Religious orientation
  • Students