دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 1-204 
الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در پرتو معرفت علوی

صفحه 123-152

بهروز‌ رضایی‌منش؛ مهدی عبدالحمید؛ علی‌اصغر پورعزت؛ فتاح شریف‌زاده


فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط

صفحه 177-194

منصور بیرامی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ میرمحمود میرنسب؛ مهسا صالح نجفی