ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

2 پژوهشگر گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

مسئله اصلی نوشتار حاضر شناسایی ارزش‌ها، نگرش‌ها و کنش‌های نسل جوان دانشجو در شیوه‌های همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج و واکاوی میزان همسویی ارزش‌ها، نگرش‌ها و کنش‌های مذکور با نسل پیشین است. روش تحقیق کمی و پیمایشی است که باتوجه به عمق و حساسیت موضوع مطالعه، مطالعات اکتشافی و مصاحبه‌های کیفی عمیق، پیش‌زمینه طرح‌ریزی و اجرای پیمایش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی‌اند که بااستفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 1400 نفر به‌عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده‌اند. یافته‌های مطالعه حاضر مؤید تفاوت‌های بین‌نسلی و درون‌نسلی درمورد ارزش‌های همسرگزینی و رابطه با جنس مخالف است. دانشجویان به‌طور مشهودی تمایل دارند، همسرشان را خودشان انتخاب کنند. نزدیک به یک‌سوم نسل جوان دوستی دو جنس مخالف را نمی‌پذیرند که این نسبت در نسل قبل حدوداً دو برابر (57/3 درصد خانواده‌های آنان) است. نیمی از جوانان با شرایط خاص و بقیه به‌راحتی این روابط را می‌پذیرند که بررسی‌های عمیق‌‌تر نشان داد این نسبت‌ها هم مؤید تفاوت‌های بین‌نسلی و هم درون‌نسلی در مورد این موضوع است. نتایج در خصوص نوع رابطه با جنس مخالف حاکی از شکاف و قطبی‌شدن ارزشی در نسل جوان دانشجو است. همچنین تفاوت معنی‌دار بین‌نسلی نیز در این مورد وجود دارد. 40 درصد از جوانان دانشجو، علاوه بر نگرش مثبت به دوستی با جنس مخالف، این دوستی را در عمل تجربه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها