ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

2 پژوهشگر گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

مسئله اصلی نوشتار حاضر شناسایی ارزش‌ها، نگرش‌ها و کنش‌های نسل جوان دانشجو در شیوه‌های همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج و واکاوی میزان همسویی ارزش‌ها، نگرش‌ها و کنش‌های مذکور با نسل پیشین است. روش تحقیق کمی و پیمایشی است که باتوجه به عمق و حساسیت موضوع مطالعه، مطالعات اکتشافی و مصاحبه‌های کیفی عمیق، پیش‌زمینه طرح‌ریزی و اجرای پیمایش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی‌اند که بااستفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 1400 نفر به‌عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده‌اند. یافته‌های مطالعه حاضر مؤید تفاوت‌های بین‌نسلی و درون‌نسلی درمورد ارزش‌های همسرگزینی و رابطه با جنس مخالف است. دانشجویان به‌طور مشهودی تمایل دارند، همسرشان را خودشان انتخاب کنند. نزدیک به یک‌سوم نسل جوان دوستی دو جنس مخالف را نمی‌پذیرند که این نسبت در نسل قبل حدوداً دو برابر (57/3 درصد خانواده‌های آنان) است. نیمی از جوانان با شرایط خاص و بقیه به‌راحتی این روابط را می‌پذیرند که بررسی‌های عمیق‌‌تر نشان داد این نسبت‌ها هم مؤید تفاوت‌های بین‌نسلی و هم درون‌نسلی در مورد این موضوع است. نتایج در خصوص نوع رابطه با جنس مخالف حاکی از شکاف و قطبی‌شدن ارزشی در نسل جوان دانشجو است. همچنین تفاوت معنی‌دار بین‌نسلی نیز در این مورد وجود دارد. 40 درصد از جوانان دانشجو، علاوه بر نگرش مثبت به دوستی با جنس مخالف، این دوستی را در عمل تجربه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Values, Attitudes and Models of the Youth Actions in Choosing Spouses and Premarital Relations; Case of Study: Students of Universities of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Mojgan Azimi Hashemi 1
  • Fa’ezeh Azamkari 2
  • Ma’sumeh Bigonah 2
  • Fatemeh Rezamanesh 2
1 Assistant Professor (Research), Department of Social Sciences, Mashad University Jihad
2 Researcher, Department of Social Sciences, Mashad University Jihad
چکیده [English]

The main thrust of this paper is to identify the values, attitudes and actions of the young students in their style of choosing spouses and premarital relations as well as studying the level of homogeneity of these values, attitudes and actions with those of the previous generation. Qualitative and survey methods were used and given the sensitivity of the problem, exploratory studies and in-depth qualitative interviews were conducted to prepare the grounds for the implementation of the survey. The students of the universities of Khorasan Razavi constituted the statistical population of the research; sampling method was stratified cluster sampling. The sample constituted 1,400 students of the said universities. The findings of this research indicate that there exist intergenerational and intra-generational differences about the values of choosing one’s spouse and relations with the opposite sex. The students are inclined to choose their spouses themselves. About one-third of the young generation would not agree with friendship of the opposite sexes, while the figure for the previous generation was almost twice this figure (57.2 percent of their families). Half of the youth would accept such a relationship under certain conditions, while the rest would easily accept it. Profounder studies indicate that these ratios acknowledge both intergenerational and intra-generational differences on this issue. The results regarding the kind of relationship with the opposite sex show a gap and polarization of values among the young generation of students. Also there is a significant intergenerational difference in this regard. 40 percent of the young students, besides having positive attitude towards friendship with the opposite sex, have experienced this friendship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • Attitude
  • action
  • Premarital Relations
  • Choosing One’s Spouse