ارزش‌های فرزندپروری مادران‌کودکان 3 تا 5 ساله؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شناخت‌های فرزندپروری در فرهنگ‌های مختلف تا حدی متقاوت است. یکی از اجزای مهم این شناخت‌ها، ارزش‌های فرزندپروری است. هدف این پژوهش بررسی ارزش‌های فرزندپروری مادران کودکان 3 تا 5 ساله است. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای کیفی از نوع پدیدارشناسی است. این پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه‌گیری هدفمند انجام گرفته است. 15 مادر دارای کودک 3 تا 5 ساله ساکن در شهر تهران، دیدگاه‌های خود را پیرامون ارزش‌های فرزندپروری به‌بحث گذاشتند. مکالمات ضبط و سپس با استفاده از روش کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. طی این پژوهش، پنج مضمون اصلی که هرکدام حاوی مضامین فرعی متعددی می‌باشند استخراج شد. مضامین اصلی عبارت‌اند از: در نظر دیگران مقبول بودن، داشتن ارزش‌های انسانی، جایگاه خاص برای والدین قائل بودن، داشتن گرایش‌های مذهبی و به ارزش‌های فرهنگی باور داشتن. در زمینه علت اهمیت ارزش‌های بیان‌شده، پاسخ‌های مادران حول دو محور «تنها نماندن» و «آرامش در زندگی» بود. به‌نظر می‌رسد مادران اعتقاد دارند اگر فرزندان‌شان دارای ارزش‌های مورد نظر باشند، در زندگی‌شان آرامش را تجربه کرده و تنها نخواهند ماند.

کلیدواژه‌ها