روش‌شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی ـ اجتماعی برای طرح‌های اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسائلی که همواره در اجرای طرح‌های اقتصادی وجود دارد، تبعات اجتماعی و فرهنگی همراه آنها است. ارزیابی‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر به‌صورت جدی در دنیا مطرح شده ولی ارزیابی فرهنگی هنوز در گام‌های آغازین راه است. در این پژوهش با استفاده از جستجوی کتابخانه‌ای و مصاحبه و استفاده از روش طوفان مغزی در جلسات کارشناسی با حضور نخبگان علمی و اجرایی، فرایند ارزیابی طراحی و ارائه خواهد شد. برای این منظور با طراحی و پیشنهاد شاخص‌های فرهنگی ـ اجتماعی بومی، زمینه‌ای برای محاسبه‌ و وزن‌دهی و برآوردسازی فرهنگی ـ اجتماعی برای هر طرح فراهم می‌شود و با ارائه روشی آماری برای تلفیق نتایج گزارش امکان‌سنجی در زمینه‌های توجیه اقتصادی و میزان برآورد الزامات فرهنگی و اجتماعی در طرح‌ها، روشی عملیاتی برای ارزیابی فرهنگی اجتماعی ارائه خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که برخی از پروژه‌هایی که در ارزیابی اقتصادی توجیه دارند، در مجموع با ارزیابی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجیه اجرایی پیدا نخواهند کرد و بالعکس.

کلیدواژه‌ها