مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری؛ مورد مطالعه: زنان معلم یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

دنیای نوین، فضای به‌هم پیوسته‌ای است که افراد در نقاط مختلف آن در یک نظام اطلاعاتی واحد مشارکت دارند. رسانه‌ها عامل اصلی این پیوستگی‌اند و می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر نگرش افراد نسبت به ابعاد خانواده و فرزندآوری داشته باشند. همچنین رسانه‌ها این قابلیت را دارند تا با ارائه بدن‌های ایده‌آل و تعاریفی از زیبایی ظاهری، نگرش زنان نسبت به الگوهای موجود در هر فرهنگ را دستخوش تغییر قرار دهند. فرزندآوری همواره با بدن زنان در ارتباط بوده و تغییراتی زیستی و ظاهری را در بدن آنها پدید می‌آورد. در بسیاری از جوامع چنین تصور می‌شود که حاملگی اختلالاتی در کنترل بدن ایجاد و تغییراتی را در اندازه و شکل بدن ایجاد می‌کند. هدف این پژوهش تبیین تفاوت‌های باروری با استفاده از میزان مصرف رسانه‌ای و رفتارهای مرتبط با مدیریت بدن در بین زنان فرهنگی شهر یاسوج است. روش تحقیق این پژوهش کمّی و به‌شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه خود ابرازی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که با کنترل سن، استفاده از اینترنت و مدیریت ظاهر بدن، اثر منفی و مصرف رسانه خارجی اثر مثبت بر رفتار باروری دارد. همچنین با کنترل سن، مصرف اینترنت و رسانه خارجی و مدیریت ظاهر بدن بیش از %42 از تغییرات رفتار باروری را در بین نمونه مورد بررسی تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها