شناسایی عوامل موجدِ برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با روش تحلیل عاملی تأییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی و اعتباریابی عوامل موجد برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با استفاده از روش پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش مطالعه موردی استفاده گردید. شرکت‌کنندگان در پژوهش دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند از گروه علوم انسانی و رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی انتخاب شدند. اطلاعات کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانشجویان، اسناد بالادستی، بررسی پیشینه نظری و تحقیقات پیشین و به‌شیوه همسوسازی گردآوری و با استفاده از روش فرایند چرخه‌ای تحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته‌های پژوهش هفت کد مفهومی شامل قوانین و مقررات، ساختار فیزیکی و معماری، جو اجتماعی، قواعد بازی، ارتباطات، محتوا و باورهای معرفت‌شناختی به‌عنوان عوامل ایجادکننده برنامه درسی ضمنی در دانشگاه شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Constructive Factors of University Implicit Curriculum through Confirma-tory Factor Analysis

نویسندگان [English]

  • Rahamtullah Marzuqi 1
  • Mehrdad Amini 2
1 Associate Professor Shiraz University
2 PhD Student Shiraz University
چکیده [English]

The objective of this paper is identification and validation of the constructive factors of implicit university curriculum through sequential exploratory mixed method. Case study was used in the qualitative part. The participants were students of Shiraz University, selected from amongst the students of the humanities, educational administration and planning departments. The qualitative data were collected through semi-structured interviews with the students, upstream documents, review of related literature, and the existing research by using harmonization method and were analyzed through employment of cyclical process of analysis. The findings of the research indicate that the following seven conceptual codes are the constructive factors of implicit curriculum at the university: rules and regulations, physical structure and architecture, social atmosphere, rules of the game, communications, content and epistemological beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicit Curriculum
  • Factors of University Implicit Curriculum