شناسایی عوامل موجدِ برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با روش تحلیل عاملی تأییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی و اعتباریابی عوامل موجد برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با استفاده از روش پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش مطالعه موردی استفاده گردید. شرکت‌کنندگان در پژوهش دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند از گروه علوم انسانی و رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی انتخاب شدند. اطلاعات کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانشجویان، اسناد بالادستی، بررسی پیشینه نظری و تحقیقات پیشین و به‌شیوه همسوسازی گردآوری و با استفاده از روش فرایند چرخه‌ای تحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته‌های پژوهش هفت کد مفهومی شامل قوانین و مقررات، ساختار فیزیکی و معماری، جو اجتماعی، قواعد بازی، ارتباطات، محتوا و باورهای معرفت‌شناختی به‌عنوان عوامل ایجادکننده برنامه درسی ضمنی در دانشگاه شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها