هدف‌گذاری رئالیستیِ تحقیقات اجتماعی با ملاحظه ارزش‌های اسلامی و زمینه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری فلسفه علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

از بایسته‌های دفاع از «ایده علوم اجتماعی اسلامی» ارائه الگو و مدل برای تحقیقات اجتماعی است. اما این امر همراه با دشواری‌هایی است؛ از یک‌سو با وجود سابقه بحث از علم دینی در میان متفکران اسلامی و مسیحی، برخی از راهکارها و رویکرد‌های دفاع از ایده علوم انسانیِ اسلامی، نسبی‌گرایانه است و از سوی دیگر هدف‌گذاری واقع‌گرایانه در تحقیقات اجتماعی از بایسته‌های الگوپردازی در علوم اجتماعی اسلامی است. اهداف تحقیقات اجتماعی در سه دسته قرار می‌گیرد: 1. علت‌کاوی و تبیین؛ 2. معناکاوی و تفسیر و 3. ارزش‌کاوی و نقد. در این مقاله به این مسئله می‌پردازیم که آیا می‌توان الگویی واقع‌گرایانه برای تحقیقات اجتماعی ناظر به تبیین، تفسیر و نقادی ارائه کرد؟ یا آنکه در برخی از این حوزه‌ها نمی‌توان اهدافی واقع‌گرایانه داشت؟ پاسخ به این پرسش منوط به اختیار نظر و استراتژی در باب مفاد «رئالیسم معرفتی» و رابطه آن با «تعهد رئالیسمی در علم» است. این مقاله چون خود را موظف می‌داند در چهارچوب فلسفه اسلامی به امکان الگوی رئالیستی در علوم اجتماعی پاسخ دهد، به نسبت‌سنجی رئالیست علمی با واقع‌گراییِ مدنظر فلسفه اسلامی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Research Realistic Goal-setting, with Regard to Islamic Values and Social Context

نویسندگان [English]

  • Abdulhossein Khosrowpanah 1
  • Mahdi Ashuri 2
1 Associate Professor, Islamic Research Institute for Culture and Thought
2 PhD Student, Department of Philosophy of Science, Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

Among the requisites of defending the “idea of Islamic social sciences” is introduction of a model for social research. However, it has certain difficulties. On the one hand, given the background of religious science among Muslim and Christian thinkers, some of the solutions and approaches to the idea of Islamic humanities is relativistic and, on the other hand, realistic goal-setting in social research is among the requisites of modeling in Islamic social sciences. The objectives of social research are classified into three categories: 1. Finding the causes and explanation; 2.Finding the meanings and interpretation; and 3. Evaluation and criticism. The present paper is an attempt to find out if a realistic model for social research can be offered for explanation, interpretation and criticism. Are realistic goals not compatible with some of these fields? Providing answers to these questions requires adoption of a strategy and viewpoint about content of “epistemic realism” and its relation with “realistic commitment in science”. Since this paper is limited to frameworks of Islamic philosophy, in studying the possibility of offering a realistic model in social sciences, attempts have been made to study the relationship between scientific realism with realism in the light of Islamic philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Science
  • Social Sciences
  • Epistemic Realism
  • rationality
  • Value
  • Social Context of Episteme