دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 1-176 (موضوع این شماره: علم دینی)