فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی‌شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به‌عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی ـ تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می‌کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می‌دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این‌حال قوانین ممکن است به‌مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به‌مرور زمان یا در اثر تکانه‌ها زائل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture, Official Institutions and Economic Development

نویسندگان [English]

  • Zahra Khairi Doost Langroudi 1
  • Farshad Momeni 2
  • Amir Khadem Alizadeh 3
  • Amrolah Amini 3
1 Ph.D. student of economics at Allameh Tabatabai University
2 Professor of the Faculty of Economics of Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor of Faculty of Economics of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Gaining more knowledge on interactions among institutions and organizations (official and unofficial) is a prerequisite for improvisation of economic performance. In this article, one aspect of these institutional interactions that is, the relationship between culture and the official institution of law, is examined. The principal aim of this research work is finding the relationships between culture and official institutions, law in particular, as a key factor of economic development. This study has adopted a descriptive-analytical methodology and developed through New Institutional Economics (NIE) perspective. Findings of the paper show that bond effect is a serious obstacle to enforcement of laws irrespective of cultural conditions. Culture inspires official institutions to act and in case of contradiction between law and culture, people prefer to follow their culture, whereas laws may change culture in the course of time even with incomplete enforcement, but these changes are not always positive. Culture and law must be complementary otherwise they will fade in the course of time or as a result of shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Unofficial Institutions
  • Official Institutions
  • Law
  • Law Abiding
  • Economic Development
1. قرآن کریم
2. اکبری، نعمت‌الله؛ هوشنگ طالبی و اعظم جلائی. (1395). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‏ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان). جامعه‌شناسی کاربردی. (4)27.
3. اربلی، علی بن‌عیسی. (1379). کشف الغمه. حسینی اشکوری و احمد الشریف الرضی. قم. جلد 2.
4. آربلاستر، آنتونی. (1391). ظهور و سقوط لیبرالیسم. عباس مخبر. تهران: نشر مرکز. چاپ پنج.م
5. حرانی، ابن‌شعبه. (1363). تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌اللّه علیهم. علی‌اکبر غفاری. قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
6. داوید، رنه و ژوفره اسپینوزی. (1378). دو نظام بزرگ حقوقی معاصر. سید حسین صفایی. انتشارات میزان.
7. رزاقی، ابراهیم. (1378). الگوی توسعه برنامه‌های عمرانی ایران. مجله تأمین اجتماعی. شماره 3.
8. ساعی، احمد و محمد خضری. (1391). فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با تأکید بر بی‌اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه. فصلنامه مطالعات سیاسی. (17)5. 
9. سبحانی، حسن. (1394). عدم انطباق اقتصاد کشور با الگوی قانون اساسی. خبرگزاری فارس 5 مهر.
10. عالی‌پناه، علیرضا و عزیزاله فضلی. (1391). چیستی حقوق و رابطه آن با فرهنگ. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی. (1)13.
11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
12. مظفری‌نیا، مهدی. (1395). اندیشه‌شناسی سیاسی بر نامه‌های توسعه در ایران (برنامه اول تا پنجم بعد از انقلاب). رساله دکتری رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه‌های سیاسی. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم سیاسی.
13. مقیمی اسفندیاری، حسن. (1373). بررسی تطبیقی برنامه اول توسعه و برنامه تعدیل اقتصادی. معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
14. میرفردی، اصغر؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی و هومان دانش پذیر. (1394). بررسی تأثیر شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (موردمطالعه شهر یاسوج). پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. (2)4.
15. نورث، داگلاس سی. (1396). فهم فرآیند تحول اقتصادی. میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده. نشر نهادگرا.
16. ویلیامسون، الیور. ای. (1393). اقتصاد نهادی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو. در نهادها و توسعه. محمود متوسلی؛ مصطفی سمیعی‌نسب و علی نیکو نسبتی. انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
17. Aghion, P.; Y. Algan; P. Cahuc. & A. Shleifer. (2010). Regulation and Distrust. The Quarterly Journal of Economics. 125(3): 1015-1049
18. Alesina, A. & E. Glaeser. (2004). Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference. Oxford University Press.
19. Alesina, A. & N. Fuchs-Schündeln. (2007). Goodbye Lenin (or Not?): The Effect of Communism on People. American Economic Review. 97(4): 1507-1528.
20. Alesina, A.; P. Giuliano. (2014). Family Ties. In S. Durlauf & P. Aghion (Eds). Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier.
21. Aoki, M. (2001). Toward a Comparative Institutional Analysis. Cambridge. M.A. MIT Press.
22. Aoki, M. (2007). Endogenizing Institutions and Institutional Changes. Journal of Institutional Economics. 3(1): 1-31.
23. Berkowitz, D.; K. Pistor. & J. Richard. (2001). Economic Development, Legality, and the Transplant Effect. European Economic Review. 47(1): 165-195.
24. Boettke, P.; C. Coyne. & P. Leeson. (2008). Institutional Stickiness and the New Development Economics. American Journal of Economics and Sociology. 67(2): 331-358.
25. Botticini, M. & Z. Eckstein. (2005). Jewish Occupational Selection: Education, Restrictions, or Minorities?. Journal of Economic History. 65(4). 922-948.
26. Botticini M. & Z. Eckstein. (2007). From Farmers to Merchants, Conversions and Diaspora: Human Capital and Jewish History. Journal of the European Economic Association. Vol. 5. No. pp. 885-926.
27. Burg, E. M. (1977). Law and Development: A Review of the Literature & a Critique of “Scholars in Self-Estrangement”. The American Journal of Comparative Law. 25(3): 492-530.  
28. Coyne, C. (2008), After War: The Political Economy of Exporting Democracy. Stanford: Stanford University Press.
29. DeLisle, J. (1999). Lex Americana?: United States Legal Assistance, American Legal Models, and Legal Change in the Post-Communist World and Beyond. Univ. of Pennsylvania Carey Law School. Vol. 20. No. 2.
30. Geoffrey M. H. (2006). Economics in the Shadows of Darwin and Marx: Essays on Institutional and Evolutionary Themes. Edward Elgar, Cheltenham
31. Ginsburg, T. (1995). Law and Development: The Third Wave. Presented at the Law and Society Association Annual Meeting. Toronto (June). 
32. Goldschmidt, N. (2006). A Cultural Approach to Economics. Intereconomics. 41(4): 176-182.
33. Greif, A. (1993). Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders’ Coalition. American Economic Review. 83(3): 525-548.
34. Guiso, L.; P. Sapienza. & L. Zingales. (2015). Corporate Culture, Societal Culture, and Institutions. American Economic Review: Papers & Proceedings. 105(5): 336-339.
35. Guiso, L.; P. Sapienza. & L. Zingales. (2004). The Role of Social Capital in Financial. American Economic Review. Vol. 94. No. 3. pp. 526-556.
36. Helmke, G. & S. Levitsky. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. Perspectives on Politics. 2(4): 725-740.
37. Hodgson, G. M. (1998). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature. Vol. XXXVI.
38. La Porta, R.; F. Lopez de Silanes; A. Shleifer. & R. Vishny. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy. 106(6). 1113-1155.
39. La Porta R.; F. Lopez-de-Silanes; A. Shleifer. & R. Vishny. (1997). Legal Determinants of External Finance. Journal of Finance. 52(3).
40. Licht Amir, N. A.; A. Chanan Goldschmidt; H. Shalom. & B. Schwartz. (2005). Culture, Law, and Corporate Governance. International Review of Law and Economics. 25: 229-255.
41. Levy, B. & Spiller, P. T. (1994). Regulations, Institutions, and Commitment: Comparative Studies of Telecommunications. Cambridge: Cambridge University Press
42. Lipset, S. M. & G. W. Marks. (2001). It Didn’t Happen Here: Why Socialism Failed in the United States. Norton, New York.
43. Mantzavinos. C.; C. Douglass. North & S. Shariq. (2004). Learning, Institutions, and Economic Performance. Perspective on Politics. Vol. 2. Issue. 1. pp. 75-84.
44. Oliver E. W. (2002). The Lens of Contract: Private Ordering. American Economic Review, American Economic Association. 92(2): 438-443.
45. Rodrik, D. (2000). Institutions for High Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them. Studies in Comparative International Development. 35(3): 3-31.
46. Roland, G. (2004). Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions. Studies in Comparative International Development. 38(4): 109-131.
47. Shirley, Mary. (2005). Institutions and Development in Claude Menard and Mary Shirley Handbook of New Institutional Economics. Springer. Netherland: 611-638.
48. Spranz, R.; A. Lenger. & N. Goldschmidt. (2012). The Relation between Institutional and Cultural Factors in Economic Development – the Case of Indonesia. Journal of Institutional Economics. 8(4): 459-488.
49. Sudgen, R. (1989). Spontaneous Order. The Journal of Economic Perspective. 3(4): 85-97.
50. Todd, E. (1983). The Explanation of Ideology: Family Structures and Social Systems. New York: Basic Blackwell.
51. Todd, E. (1990). L’Invention de l’Europe. Paris: Seuil.
52. Trubek, D. M. & M. Galanter. (1974). Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development. Wisconsin Law Review. 1062-1101.
53. Williamson, O. E. (1985). Assessing Contract. Journal of Law, Economics, and Organization, Oxford University Press. 1(1): 177-208.
54. Zweynert, J. (2009). Interests versus Culture in the Theory of Institutional Change?. Journal of Institutional Economics. 5(3): 339-360.