ترسیم فرآیند نوآوری در مراکز تحقیقاتی علوم انسانی؛ مطالعه موردی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

2 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

نوآوری به عنوان مولود جوامع صنعتی، برای تفسیر فناوری به‌کار گرفته شد و مطرح کردن آن در فضای علوم انسانی رویدادی جدید است. این پژوهش با بررسی تطبیقی مطالعات انجام شده پیشین و مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به عنوان یکی از مصادیق نوآور در عرصه تحقیقات علوم انسانی، در جست‌وجوی وام‌گیری از مدیریت فنّاوری برای استفاده از مفهوم نوآوری در عرصه مراکز تحقیقاتی مربوط به علوم انسانی است. بدین‌منظور با استفاده از روش‌شناسی آمیخته متشکل از تحلیل محتوای کیفی و مدل‌سازی تفسیری ساختاری به تطبیق مولفه‌ها و شاخص‌های کلیدی نوآوری پرداخته شده است. بر پایه یافته‌های تحلیل محتوای کیفی، در مجموع 3 بعد، 7 مؤلفه و 18 شاخص به‌عنوان اجزای مراحل فرآیند نوآوری در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام شناسایی و سپس بر پایه نتایج روش ISM، شاخص‌های مذکور از نظر تقدم نفوذ بر یکدیگر در 8 سطح ارائه گشت. نتایج نشان داد که، مسئله پایه‌ایِ شکل‌گیری نوآوری در عرصه علوم انسانی، ارائه خروجی‌ها به زبان غیر فنی و قابل استفاده برای عامه است در مرتبه اول و توسعه هدفمند ایده‌ها و کاربردی‌کردن آنها به‌مثابه اسباب اصلی پذیرفتنی‌کردنِ نتایج تحقیقات علوم انسانی، در مرتبه دوم. انجام تدابیر کافی و موثر برای تأمین مالی تحقیقات این عرصه، تطبیق خروجی‌ها با نیازهای بازار هدف و پایش رقبای مؤسسات پژوهشی علوم انسانی نیز به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت این مؤسسات قابل طرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Picturing Innovation Process in Humanities Research Centers Case Study: Rushd (Development) Center of Imam Sadiq University

نویسندگان [English]

  • Khalil Nowrozi 1
  • Maisam Korshi 2
  • Alireza Najafi Orimi 3
1 Assistant professor of Imam Hossein University
2 Master of Technology Management, Allameh Tabatabai University
3 Master of Materials Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran
چکیده [English]

As a product of industrial communities, innovation was adopted to interpret technology and its application in humanities is a new phenomenon. This paper intends to conduct a comparative study of previous studies and Rushd (Development) Center of Imam Sadiq University as an example of research innovator on humanities and             seeks to borrow from technology management for using the concept of innovation in centers doing research on humanities. To that end, we have adopted an eclectic method comprising qualitative content analysis and structural interpretive modeling to compare and contrast key components of innovation. Based on the findings of qualitative content analysis, in total, 3 aspects, 7 components and 18 indicators were identified as constituents of the stages of innovation process at Rushd (Development) Center of Imam Sadiq University. Then, based on results gained through ISM method, the said indicators were categorized in 8 levels in terms of priority in influencing one another. The results showed that the baseline issue of formation of innovation in the field of humanities, is in the first stage a way of presenting outputs in non-technical and usable language for the general public and in the second stage, purposeful development of ideas and their application as a major tool for acceptability of the results of research on humanities. Adopting sufficient and effective decisions for financing research in this field, as well as adapting outputs with demands in target markets, and monitoring performance of rivals to humanities research institutes are key factors for success of these institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Process
  • Humanities Research Centers
  • Imam Sadiq University
  • Rushd (Development) Center
1. آذر, ‌عادل, بیات, ‌کریم. (2008). طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM). مدیریت فنّاوری اطلاعات, 1 (1), 3-18.‎
2. سیادت، سید علی. چوپانی، حیدر. کاظم‌پور، محمد. ملکی، محسن. (1392). شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان‌های ایرانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن، ابتکارو خلاقیت در علوم انسانی، 3 (1)، 71-110.
3. قاسمی نژاد، یاسر، صادقی مال‌امیری. (2018). مدلسازی فرآیند نوآوری در یک سازمان تحقیقاتی دفاعی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، 20 (3).
4. موسوی، آرش. (1394). نظام نوآوری در علوم انسانی، روش‌شناسی علوم انسانی، 21 (82)، 143-169.
5. موسوی خطیر، سید جلال. نادری، ابوالقاسم. ابیلی، خدایار. (1395)، نقش مکانیزم‌های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، ابتکارو خلاقیت در علوم انسانی، 6 (3)، 179-212.
6. نوروزی، خلیل. صادقی کیا، محمدعلی، (1397). برهم‌کنش سکوت سازمانی و نوآوری در سازمان‌های بخش عمومی: مورد مطالعه کارکنان دانشی دانشکده‌های علوم انسانی استان تهران، مدیریت نوآوری، 7 (2)، 25-46. 
7. Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10 (1), 123-167.
8. Amabile, T. M. (1988). From individual creativity to organizational innovation. In K. Gronhaug & G. Kaufman (Eds.), Achievement and motivation: A social-developmental perspective. New York: Cambridge University Press.
9. Amabile, T. M. (1996). Creativity and innovation in organizations (Vol. 5): Harvard Business School Boston.
10. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17 (1), 99-120.
11. Berry, F. S., & Berry, W. D. (2018). Innovation and Diusion Models in Policy Research. In Theories of the policy process (pp. 263-308). Routledge.
12. Beije P. (1998). Technological Change in the Modern Economy // Cheltenham U.K., Edward Elgar.
13. Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. (2008). Management innovation. Academy of Management Review, 33 (4): 825–845.
14. Burgelman, R. A., & Sayles, L. R. (1986). Inside corporate innovation: Strategy. Structure and.
15. Cooper, J. R. (1998). A Multidimensional Approach to the Adoption of Innovation’, Management Decision, vol. 36, no. 8, pp. 493-502.
16. Cooper, R. G. (2006). Formula for success in new product development. Marketing Management, 18-24.
17. Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8 (2), 423-454.
18. Damanpour, F., & Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization, and top managers. British Journal of Management, 17 (3): 215–236.
19. Damanpour, F., & Wischnevsky, J. D. (2006). Research on innovation in organizations: distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations. Journal of Engineering and Technology Management, 23 (4): 269–291.
20. De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19 (1), 23-36.
21. Freeman, C. and Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation, 3rd Edition, Continuum, London.
22. Freeman, J., Hellgren, T., Mastroeni, M., Paoli, G. P., Robertson, K., & Black, J. (2015). Innovation Models. Enabling new defence solutions and enhanced benefits from science and technology. Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif., and Cambridge, UK.
23. Gopalakrishnan, S. & Damanpour, F. 1997, ‘A Review of Innovation Research in Economics, Sociology and Technology Management’, Omega, International Journal of Management Science, vol. 25, no. 1, pp. 15-28.
24. Isaacson, J. A., Layne, C., & Arquilla, J. (1999). Predicting military innovation (No. RAND/DB-242-A). rand arroyo center santa monica ca.
25. Jonash, B., Korba, C., Thomas, S., Wordham, J. (2015). In pursuit of innovation: A CEO checklist. Deloitte Development LLC. http://www.deloitte.com/us/ceo_checklist.
26. Kanter, R. M. (1983). The change masters: Binnovation and entrepreneturship in the American corporation. Touchstone Book.
27. Kanter, R.M. (1988) When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective and Social Conditions for Innovation in Organization. Research in Organizational Behavior, 10, 169–211.
28. Kasper, G., & Clohesy, S. (2008). Intentional Innovation: How getting more systematic about innovation could improve philanthropy and increase social impact. W. KK Foundation (Ed.): Kellogg Foundation.
29. Kimberly, J. R., & Evanisko, M. J. (1981). Organizational innovation: The influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations. Academy of management journal, 24 (4), 689-713.
30. Klein, K. J., & Sorra, J. S. (1996). The challenge of innovation implementation. Academy of Management Journal, 21 (1): 1055–1080.
31. Kotsemir, M. N., & Meissner, D. (2013). Conceptualizing the innovation process–trends and outlook. Higher School of Economics Research Paper No. WP BPR, 10.
32. Magdalena, P. (2015). Innovation Generation Process and its Determinants. International Journal of Contemporary Management, 14 (1).
33. Momeni, M., Nielsen, S. B., & Kafash, M. H. (2015). Determination of Innovation Capability of Organizations: Qualitative Meta Synthesis and Delphi Method. In Proceedings of RESER2015 - Innovative Services in the 21st Century.
34. Morris, L. (2011). The innovation master plan: the CEO’s guide to innovation. Walnut Creek, CA: Innovation Academy. Special edition for InnovationManagement.com.
35. OECD, Eurostat (2005). Oslo Manual – Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third edition //Paris 2005, Sp 46.
36. Padmore, T., Schuetze, H., & Gibson, H. (1998). Modeling systems of innovation: An enterprise-centered view. Research Policy, 26 (6), 605-624.
37. Rainey, D. L. (2005). Product innovation: leading change through integrated product development. Cambridge University Press, p. 170.
38. Read, A. (2000). Determinants of successful organizational innovation: a review of current research. Journal of management practice, 3 (1), 95-119.
39. Roberts, E. B. (1988). Managing invention and innovation. Research Management, 31 (3): 11–29.
40. Rogers E. M. (1995). Diffusion of innovations / New York: Free Press, 4th edition.
41. Sapolsky, Harvey M., Benjamin H. Friedman, Brendan Ritenhouse Green (2009). US Military Innovation since the Cold War, Routledge. 34.
42. Schroeder, R., Van de Ven, A., Scudder, G., & Polley, D. (1986). Managing innovation and change processes: findings from the Minnesota Innovation Research Program. Agribusiness (1986-1998), 2 (4), 501.
43. Singh M.D., Shankar R , Narain R , Agarwal, (2003). “An interpretive structural modeling of knowledge management in engineering industries”, Journal of Advances in Management Research, 1, 28 – 40.
44. Smith, D. (2010). Exploring innovation. McGraw-Hill Higher Education.
45. Thakkar, J., Kanda, A., & Deshmukh, S. G. (2008). Interpretive structural modeling (ISM) of IT-enablers for Indian manufacturing SMEs. Information Management & Computer Security, 16 (2), 113-136.
46. Tidd, J., & Bessant, J. R. (2018). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons.
47. Tornatzky, L. G., Fleischer, M., & Chakrabarti, A. K. (1990). Processes of technological innovation. Lexington books.
48. Van de Ven, A. H., Angle, H. L., & Poole, M. S. (2000). Research on the management of innovation: The Minnesota studies. New York: Oxford University Press.
49. Vincent, L. H., Bharadwaj, S. G., & Challagalla, G. N. (2004). Does innovation mediate firm performance? A meta-analysis of determinants and consequences of organizational innovation.
50. Van Wijk, J., Zietsma, C., Dorado, S., de Bakker, F. G., & Martí, I. (2019). Social innovation: Integrating micro, meso, and macro level insights from institutional theory. Business & Society, 58 (5), 887-918.
51. Wolin, S. S. (2016). Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought-Expanded Edition (Vol. 23). Princeton University Press.
52. Yin, S.H., Wang, C.C., Teng, L.Y. and Yulam M.H., (2012). Application of DEMATEL, ISM, and ANP for key success factor (KSF) complexity analysis in R&D alliance. Scientific Research and Essays, 7 (19), pp. 1872-1890. 
53. Zaltman, G., Duncan, R., & Holbek, J. (1973). Innovations and organizations. New York: Wiley.