خوانش بوردیویی تجربه‌زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jsfc.2021.131213

چکیده

نابرابری و تبعیض از مقولات مورد توجه در مطالعات علوم انسانی است؛ هدف این پژوهش تفسیری جامعه‌شناسانه، از پدیده نابرابری، در تجربه زیسته دانشجویان بهره‌مند از سرمایه کمتر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادین در دانشگاه علامه طباطبایی است. چارچوب مفهومی پژوهش بر پایه چشم‌انداز بوردیو و روش‌شناسی آن، مبتنی بر منطق استفهامی است. در این‌راستا، 24 نفر دانشجوی دختر و پسر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر مبنای معیارهای شمول، هدفمندانه انتخاب و مورد مصاحبه نیمه‌ساختاریافته قرار داده‌ شدند. در پی مضمون‌بندی داده‌ها و مفاهیم توصیفی موجود در مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت‌شده سیوفانگ و شنون، دوازده مضمون اصلی بدین شرح برساخت گردیدند: انقطاع دیروز، تعلیق امروز، بیم فردا، سقوط رؤیا، مصلوب رسوایی‌هراسی، وخامت ملامت، نهایت حقارت، ناظر فرهنگ‌ تزریقی، ادای تزویری، تخدیر با بداهت در سایه بلاهت، هزیمت برگرفته از طرد اجتماعی، مغبون متنعمین بهره‌بردار، مطرود ذائقه‌سازان ساختار، بازنده نازپروردگان سرخوش، گریزان از مخدره هوش و گوش، بی‌اعتنا به محصول کارخانه‌ عقیده‌ساز، رقیب عمله‌ نرمالیزاسیون. از مهم‌ترین نتایج پژوهش، یکی این است که رتق‌ و فتق پدیده نابرابری در میدان آموزش، متوقف بر امعان‌نظر برنامه‌ریزان فرهنگی دانشگاه به پیامدهای سوء برخاسته از غلبه فرهنگی جریان‌های واجد سرمایه بیشتر اقتصادی و فرهنگی در میدان دانشگاه است؛ پیامدهایی که غالباً از دیالکتیک عادت‌واره‌های اساتید و گروه‌های دانشجویان همساز با آنها ناشی شده‌اند. دموکراتیزاسیون میدان آموزش با هدف بسط عادلانه‌تر میدان آموزش، پیشنهاد اساسی این پژوهش خطاب به سیاست‌گذاران فرهنگی و آموزشی نظام دانشگاهی است. 
 از مهم‌ترین نتایج پژوهش، یکی این است که رتق‌ و فتق پدیده نابرابری در میدان آموزش، مزید بر پایش کمّی و پوزیتیویستی شاخص‌ها و معیارهای عینی تعریف‌شده، متوقف بر امعان نظر به پیامدهای سوء برخاسته از تغلب فرهنگی جریان‌های واجد سرمایه بیشتر اقتصادی و فرهنگی در میدان دانشگاه است؛ پیامدهایی که غالباً از دیالکتیک عادت‌واره‌های اساتید و گروه‌های دانشجویان همساز با آنها ناشی شده‌اند. دموکراتیزاسیون میدان آموزش با هدف بسط عادلانه‌تر میدان آموزش، پیشنهاد اساسی این پژوهش خطاب به سیاست‌گذاران فرهنگی و آموزشی نظام دانشگاهی است.

کلیدواژه‌ها