نقد پیام‌های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

2 استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

10.22034/jsfc.2021.129601

چکیده

در میان برنامه‌های گوناگونی که از رسانه ملی پخش می‌شود، آگهی‌های بازرگانی بخش زیادی را به خود اختصاص داده است. هدف این پژوهش، شناسایی و طراحی شاخص‌های بازاریابی اسلامی در حوزه تبلیغات و بررسی میزان تطابق پیام‌های بازرگانی سیما با شاخص‌های بازاریابی اسلامی است. ابتدا شاخص‌های بازاریابی اسلامی با استفاده از منابع اسلامی استخراج و در اختیار خبرگان حوزه مدیریت و تجارت اسلامی قرار داده شد و 23 شاخص مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه، 323 پیام بازرگانی پخش‌شده از شبکه‌های 1، 2، 3 و 5 سیما در بازه زمانی 15/1/1396 تا 15/3/1396 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و مبتنی بر روش تحلیل محتوا با 23 شاخص نهایی مطابقت داده شد. نتیجه حاکی از آن بود که تنها پنج شاخص به‌طور کامل در تبلیغات رعایت شده‌اند و در رعایت 18 شاخص دیگر نواقصی وجود دارد. بنابراین در اغلب آگهی‌های پخش‌شده ضعف در رعایت اصول و شاخص‌های بازاریابی اسلامی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها