بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رشته آینده‌پژوهی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

مفهوم‌سازی و تفکر درباره آینده پایدار مصرف منابع محدود، نیازمند اتکا بر نظریه‌هایی است که بتوانند از زوایای مختلف به این موضوع بپردازند. این تحقیق با مطالعه تطبیقی نظریه‌های تبیین‌کننده رفتار مصرف‌کننده بر اساس مفروضات آینده‌پژوهی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام نظریه رفتار مصرف‌کننده به‌دلیل سازگاری بیشتر با مفروضات آینده‌پژوهی، تطابق بیشتری با مباحث آینده‌نگر مصرف دارد و در درون خود پتانسیل آینده‌پژوهی را دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مجموعه نظریه‌های ترکیبی رفتار مصرف‌کننده به‌دلیل توجه به عوامل بیرونی یا ساختاری، کل‌نگری، ایجاد تصاویر و بدیل‌های گوناگون، در نظر گرفتن خرد جمعی در تصمیم‌گیری و توجه به منافع غیرفردی و زمان، بیشترین تطابق را با مفروضات آینده‌پژوهی دارد. در بین این گروه از نظریه‌ها نیز، «نظریه کردوکار» قدرت بالایی در تحلیل و آینده‌پژوهی رفتار مصرف غذا یا مصرف سایر منابع مانند پوشاک، سفر، ورزش، تفریح و نیز محصولات مختلف فرهنگی‌ای دارد که به‌صورت روزمره و مستمر مصرف می‌شوند. به بیان دیگر، یافته‌های این تحقیق، اختصاصی به مصرف غذا ندارد و در آینده‌پژوهی رفتار مصرف‌کننده در حوزه‌های مختلف، قابل بهره‌برداری است.

کلیدواژه‌ها