دوراهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

روت بارکان مارکوس، اصل تنظیمی مرتبه دوم در مرام‌نامه‌های اخلاقی را طرح می‌کند که نشان می‌دهد سازگاری اصول یک مرامنامه اخلاقی با پذیرش وجود دوراهی‌های اخلاقی ناهمخوانی ندارد. براساس این اصل، افرادی که از مرامنامه‌ای تبعیت می‌کنند تعهد مرتبه دوم به ایجاد شرایطی دارند که در آن تمام تعهدات، بدون ایجاد دوراهی‌های اخلاقی قابل انجام باشد. یروئن وندنهاوون همین اصل را در اخلاق مهندسی به‌کار می‌برد. راه‌حل او برای حذف دوراهی‌های اخلاقی، راه‌حلی فنی و با استفاده از نوآوری‌های تکنولوژیک است. در این مقاله با شرح و مقایسه دیدگاه مارکوس و وندن‌هاوون استدلال خواهد شد که مثال‌های ارائه‌شده توسط وندن‌هاوون، دوراهی اخلاقی واقعی به‌معنای مورد نظر مارکوس نیست و راه‌‌حل پیشنهادی او به عامل اخلاقی برای خلاص شدن از دوراهی‌های اخلاقیِ واقعی کمکی نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


1. Alexander, L. & M. Moore. (2016). Deontological Ethics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy  (Winter 2016 Edition). Edward N. Zalta  (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-deontological/>.
2. Arnaldi, S. & G. Guido. (2016). Turning the Tide or Surfing the Wave? Responsible Research and Innovation, Fundamental Rights and Neoliberal Virtues. Life Sciences, Society and Policy. Vol. 12. No. 1.
3. Fowers, B. (2015). The Evolution of Ethics: Human Sociality and the Emergence of Ethical Mindedness. Springer.
4. Kant, I. (1998). Critique of Pure Reason. Cambridge University Press. 
5. Marcus, R. B. (1980). Moral Dilemmas and Consistency. The Journal of Philosophy. Vol. 77. No. 3.
6. Marino, P. (2001). Moral Dilemmas, Collective Responsibility, and Moral Progress. Philosophical Studies. Vol. 104. No. 2.
7. McConnell, T. (2014). Moral Dilemmas. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition). Edward N. Zalta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/moral-dilemmas/>. 
8. Van den Hoven, J. (2012). Gert-Jan Lokhorst, and Ibo Van de Poel. “Engineering and the Problem of Moral Overload. Science and Engineering Ethics. Vol. 18. No. 1.
9. Van den Hoven, J. (2013).Value Sensitive Design and Responsible Innovation. Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society.
10. Williams, B. AO. & W. F. Atkinson. (1965). Ethical Consistency. In Problem of the Self. Cambridge University Press.
11. Williams, B. AO. (1972). Consistency and Realism. In problem of the self. Cambridge University Press.