دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 1-232 
5. طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

صفحه 131-152

مهدی شاملی حاجی‌آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی


7. طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا

صفحه 187-222

فرشاد رحمتی زنجان‌طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی‌اکبر رضایی؛ افسانه زمانی‌مقدم