فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ (JSFC) - فرایند پذیرش مقالات