فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ (JSFC) - درباره نشریه