شماره جاری: دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 1-232 
5. کاربست نظریه داده‌بنیاد در طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

صفحه 131-152

مهدی شاملی حاجی آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی


7. طراحی مدلی برای مقایسه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا

صفحه 187-223

فرشاد رحمتی زنجان طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی‌اکبر رضایی؛ افسانه زمانی‌مقدم