اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سعیدرضا عاملی

استاد دانشگاه تهران

ssameliut.ac.ir

جانشین سردبیر

سیدعلیرضا دربندی

عضو شورای سردبیری

darbandi1212gmail.com

مدیر داخلی

ابوذر حسامپور

مدیر داخلی فصلنامه

ahesampoorgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

فلسفه دین دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejanirihu.ac.ir

محمدحسن پرداختچی

مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

m-pardakhtchisbu.ac.ir

رضا داوری اردکانی

فلسفه استاد دانشگاه تهران

rdavariias.ac.ir

حسین کچویان

جامعه‌شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

kachoianut.ac.ir

محمدرضا مخبر دزفولی

استاد دانشگاه تهران

mokhberdut.ac.ir

محمدعلی مظاهری

روان‌شناسی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

m-mazaherisbu.ac.ir