فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ (JSFC) - واژه نامه اختصاصی