فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ (JSFC) - اهداف و چشم انداز