دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1395 (موضوع این شماره: فقه نظام‌ساز) 
4. مناسبات فقه و سیاست در مکتب اصفهان

صفحه 87-112

ابوالقاسم علیدوست؛ احمد رهدار