دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-224 
4. راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی

صفحه 105-132

10.22034/jsfc.2019.100936

افسانه رحیم‌زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ جمال سلیمی