تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه‌ دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

موضوع این نوشتار تحلیل وضعیت مطالعه دانشجویان سه دانشگاه تهران، خوارزمی و شهیدبهشتی است. به این‌منظور 440 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های یادشده به‌شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. چارچوب تحلیلی مقاله برپایه نظریه ابرتابع چلبی استوار است. براساس این نظریه معانی، انتظارات و فرصت‌هایی که خانواده و دانشگاه در ارتباط با مطالعه ایجاد می‌کنند، در پی‌ریزی الگوی مطالعه فرد مداخله دارد. اطلاعات تحقیق حاکی از آن است که میانگین میزان مطالعه نمونه تحقیق به‌طور روزانه سه ساعت ونیم است که دو ساعت ونیم آن به مطالعه درسی و یک ساعت به مطالعه غیردرسی اختصاص دارد. میزان مطالعه دانشجویان رشته‌‌های مختلف تفاوت چندانی ندارد و به‌طور تقریبی در تمامی رشته‌‌ها نزدیک به 50 درصد دانشجویان کمتر از یک ساعت در روز به مطالعه می‌پردازند. خانواده قبل از ورود به دانشگاه نقش مؤثرتری در شکل دادن به مطالعه جوانان دارد. اما پس از ورود به دانشگاه، فرصت‌های اجتماعی موجود در دانشگاه و معنای منسوب به مطالعه کردن نقش تعیین‌کننده‌تری دارد. به‌نظر می‌رسد تحولات چند سال اخیر که بر فضای فرهنگی و مناسبات اقتصادی دانشگاه اثر گذاشته، کارکرد‌های اصلی آن را تضعیف کرده و در نهایت به تنزل کمیت وکیفیت مطالعه دانشجویان منتهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Situation of Students’ Study, with Special Emphasis on the Role of Family and University: A Case Study of Three State Universities

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Javaheri 1
  • Amir Mohammadi 2
1 Associate Professor, Khwarazmi University
2 MA (Social Sciences Research)
چکیده [English]

The objective of this paper is to analyze the situation of students’ study in three universities, i.e. Tehran, Kharazmi and Shahid Beheshti. 440 students were selected,  using simple random sampling. Analytical framework of the study is based on Chalabi’s theory of Abartabe’. Based on this theory, meanings, expectations and opportunities created by family and university, interfere with individual’s pattern of study.. The findings of the research indicate that the time of study is 3.5 hours per day out of which 2.5 hours are allocated to textbooks and 1 hour to other materials. Different disciplines do not show different hours of study and among all disciplines nearly 50% of students study less than 1 hour a day. Family plays a more influential role in shaping study pattern of students before entering university but afterwards, social opportunities in university and meaning implied to study have more influential role.
It seems that recent changes of cultural atmosphere and economic relations of university have weakened its chief functions and led to deterioration of quality and quantity of student study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study
  • Reading Books
  • Abartabe’ Theory of Behavior
  • Students