رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس‌ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول‌الدین تهران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر

4 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهراسلام‌الله علیها

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان به روش توصیفی و علّی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 بودند که 380 دانش‌آموز به‌عنوان نمونه آماری از میان آنها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای، انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک زندگی اسلامی، هویت اخلاقی و خودکنترلی استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده با شاخص‌های آماری توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل از پژوهش، بین نمره کلی سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که سبک زندگی اسلامی و برخی شاخص‌های آن می‌توانند میزان هویت اخلاقی و نیز خودکنترلی را در نوجوانان تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها