تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم و رئیس حوزه‌های علمیه کشور

چکیده

دانش فقه اسلامی حسب سابقه غنی خود در کشف و تولید ابعاد مختلف احکام مکلفین در ساحات فردی و اجتماعی، بارویکرد حداکثری می‌تواند علاوه بر استخراج تک گزاره‌های تجویزی، به تنظیم و ساختاردهی این گزاره‌ها نیز بپردازد. همچنین فقه در عرصه طراحی و تأسیس نظامات مبتنی بر علوم انسانی، در همه عناصر و اجزاء آن به ایفای نقش می‌پردازد. در این نوشتار برآنیم تا با نگاهی تحلیلی فلسفی به چگونگی تأثیرات فقه تربیتی بر طراحی و تأسیس اجزاء نظام تربیتی بپردازیم. این تأثیرات در حیطه مبانی، اهداف، ساحات، مراحل، اصول و روش‌های تربیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها