منطق‌گرایی در امثال و حکم فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشگاه پیام‌نور استان فارس

چکیده

در پژوهش حاضر با روش تحلیلی تلاش شده است تا علاوه بر بررسی میزان خردورزی ومنطق گرایی در امثال وحکم فارسی، تأثیرپذیری آنها از آموزه‌های علم منطق وبازتاب مفاهیم و اصول این علم در آنها مورد بحث قرار گیرد .یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مثل‌سازان نکته‌سنج وخردمند نسبت به اصول منطقی بی‌توجه و ناآگاه نبوده‌اند.گرچه این آگاهی ممکن است فطری و به‌دلیل تیزبینی وهوش خدادادی آنها باشد.به‌علاوه برخی از اصول منطقی به عینه یا با تغییری اندک به کتب امثال راه یافته‌اند. برخی از مثل‌ها نیز به‌نحو غیرمستقیم بر درک یک اصل منطقی توسط واضع اولیه آن دلالت می‌کنند.
نویسنده دراین مقاله به ارزش تنبهی اما غیراستدلالیِ بسیاری از مثل‌ها واقف شده ودر نتیجه بر پرهیز کاربران از اتکاء به‌آنها در استدلال های روزمره مربوط به مباحث اجتماعی و سیاسی تأکید نموده است.
تمایل واضعان امثال به صدور احکام کلی وعدم گرایش آنها به احکام جزئی وتحلیل این پدیده، از یافته‌های دیگر این پژوهش است. همچنین نگارنده، امثال را از منظری منطقی تقسیم‌بندی نموده که ارزیابی آنها را آسان‌تر می‌کند.  


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logicism in Persian Proverbs

نویسنده [English]

  • Jamileh Fatemi
Department of Philosophy and Theology, Payam Nour University
چکیده [English]

Attempts have been made in the present paper to analytically study the level of rationality and logicality of Persian proverbs. Moreover, the influence of teachings of logics and reflection of the concepts and principles of this discipline on Persian proverbs have been studied as well.  The findings of the present paper indicate that sagacious, meticulous composers of proverbs were not unaware of or heedless to principles of logics; this awareness and insight might have been due to their God-given intellect though. Moreover, some principles of logic have entered the books of proverb either intact or with slight alteration. Some of the proverbs indirectly connote to the comprehension of a logical principles by their earl inventors.
Much of these proverbs have some educational, but non- argumentative, values. Hence, it is suggested that the users would not use them in their daily arguments related to social and political issues.
The findings of the present study indicate that the early coiners of the proverbs tried to issue general rules while avoiding particular ones. The proverbs were classified from logical point of view to make their analysis easier.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logic
  • Logicism
  • Proverb
  • Logical Classification
  • Logical Value