مدل علّی تعیین اثرات ویژگی­‌های شخصی بر کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

کارآفرینان، نقش مهمی در حرکت چرخ‌های توسعه اقتصادی بر عهده دارند و تحولات بزرگی در زمینه‌های تولیدی و خدماتی در سطح سازمان‌ها به‌دست آنها رقم می‌خورد. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین اثرات شش متغیر شخصی مؤثر بر کارآفرینی در سطح استان مازندران است. جامعه آماری، 1511 کارآفرین مطابق با تعریف دیده‌بان جهانی کارآفرینی بوده است که تعداد 291 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای با ضریب هماهنگی درونی0/91 و تحلیل عاملی، فرضیات شش‌گانه مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که شش عامل روان‌شناختی مورد مطالعه در قالب یک مدل رگرسیون تحلیل مسیر (مدل معادله ساختاری)، ضمن تبیین کارآفرینی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و تعاملی، بر متغیر مذکور مؤثرند و از این لحاظ، بیشترین اثرگذاری کلی مربوط به‌عامل موضع کنترل درونی بوده و عوامل تحمل ابهام، استقلال در کار، نیاز به پیشرفت، انگیزه و مخاطره‌پذیری، به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. در پایان، چگونگی توجه مدیران به این عوامل شخصی به‌منظور بهبود فرآیند کارآفرینی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها