مدل علّی تعیین اثرات ویژگی­‌های شخصی بر کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

کارآفرینان، نقش مهمی در حرکت چرخ‌های توسعه اقتصادی بر عهده دارند و تحولات بزرگی در زمینه‌های تولیدی و خدماتی در سطح سازمان‌ها به‌دست آنها رقم می‌خورد. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین اثرات شش متغیر شخصی مؤثر بر کارآفرینی در سطح استان مازندران است. جامعه آماری، 1511 کارآفرین مطابق با تعریف دیده‌بان جهانی کارآفرینی بوده است که تعداد 291 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای با ضریب هماهنگی درونی0/91 و تحلیل عاملی، فرضیات شش‌گانه مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که شش عامل روان‌شناختی مورد مطالعه در قالب یک مدل رگرسیون تحلیل مسیر (مدل معادله ساختاری)، ضمن تبیین کارآفرینی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و تعاملی، بر متغیر مذکور مؤثرند و از این لحاظ، بیشترین اثرگذاری کلی مربوط به‌عامل موضع کنترل درونی بوده و عوامل تحمل ابهام، استقلال در کار، نیاز به پیشرفت، انگیزه و مخاطره‌پذیری، به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. در پایان، چگونگی توجه مدیران به این عوامل شخصی به‌منظور بهبود فرآیند کارآفرینی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Causal Model for Studying Effects of Personal Characteristics on Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Hasanali Aqajani 1
  • Seyed Ali Akbar Hosseinzadeh Otaqsara 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Public Administration, University of Mazandaran
2 MA (Management) University of Mazandaran
چکیده [English]

Entrepreneurs play a very important role in economic progress and create great developments in the field of production and services in organizations. The present paper is an attempt to study the effects of six personal variables on entrepreneurship in the Mazandaran Province. According to the definition of the Global Entrepreneurship Monitoring, there are 1511 entrepreneurs in Mazandaran province out of which 291 were chosen as the sample for the present study. The data collection tool was a related questionnaire which passed factor analysis, with a 0.91 level of internal consistency? The collected data related to the six variables were analyzed using a path analysis regression model (structural equation modeling). The findings showed that the above-mentioned factors explain entrepreneurship and affect it directly, indirectly, and also internationally. The highest degree of effect belongs to internal locus of control. Other factors affecting entrepreneurship are respectively ambiguity tolerance, independence at work, need to progress, motivation, and risk taking. Finally, based on these results, some suggestions have been given on how managers can improve entrepreneurship process by heeding these six personal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need to Progress
  • Ambiguity Tolerance
  • Independence at Work
  • Internal Locus of Control
  • Motivation
  • Risk Taking