برساخت تفسیری تجربه زیسته خیّران مدرسه‌ساز؛ (مورد مطالعه: خیّران مدرسه‏‌ساز مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

2 استادیار جامعه‏‌شناسی دانشگاه بوعلی‏‌سینا همدان

چکیده

طی دو دهه اخیر، خیّران مدرسه‌‏ساز به‌عنوان بخشی از بدنه‌ جامعه با مشارکت مالی نیکوکارانه خود به‌توسعه فضاها و امکانات آموزشی همت گماشته‌‌اند. این مطالعه به بررسی معانی و تفسیرهای خیّران از عمل مدرسه‏‌سازی پرداخته است. این پژوهش به روش مردم‌نگاری، با تکنیک مصاحبه و با روش تحلیل نظریه زمینه‌ای به برساخت فرایندها، تعاملات و پیامدهای مدرسه‌سازی خیّران پرداخته است. «جهت‏‌گیری مشارکتی نیکوکارانه» مقوله هسته نظریه زمینه‌ای ارائه شده است که مجموعه‌ای از بسترهای موجود، استراتژی‏‌های عاملان و پیامدهای استراتژی‌های اتخاذ شده را یکپارچه کرده است.

کلیدواژه‌ها