بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی

چکیده

شناخت فرهنگ سازمانی یکی از بهترین ابزار‌ها در دست مدیران در جهت شناخت هرچه بهتر محیط و شرایط سازمان و مسائل و اولویت‌های آن و نیز فضای فکری و عوامل مؤثر بر عمل کارکنان در جهت بهبود شرایط و حرکت به سمت نقطه مطلوب است. هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان بر اساس مدل دنیسون است. این پژوهش با روش توصیفی مقطعی در تابستان 1390 صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن اعضا و کارکنان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و حجم نمونه‌ آن بالغ بر 30 نفر و برابر با کل جامعه آماری مذکور می‌باشد. داده‌ها با کمک پرسشنامه و با روش پیمایش جمع‌آوری شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس پرسشنامه استاندارد دنیسون و بر اساس ابعاد چهارگانه درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و مأموریت یا رسالت طراحی گردیده است.
بر اساس یافته‌های تحقیق بیشترین امتیازحاصل شده در میان ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی، مربوط به بعد سازگاری و کمترین امتیاز متعلق به بعد درگیری در کار بوده است. به‌طور کلی بر اساس یافته‌های تحقیق، فرهنگ سازمانی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در حد متوسط ارزیابی گردیده است.

کلیدواژه‌ها