بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

4 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

اکثر افراد بر این باورند که داشتن ثروت و شغل پردرآمد می‌تواند شادی و رضایت آنها از زندگی را افزایش دهد. وجود شادی و تأثیر سرمایه اقتصادی بر آن، برای جوانان که بیشترین تعداد گروه سنی جامعه را تشکیل می‌دهند و سرمایه‌های آینده‌ جامعه به‌شمار می‌روند، به‌مراتب پررنگ‌تر و بااهمیت‌تر است. از این‌رو، این تحقیق به مطالعه رابطه سرمایه اقتصادی با شادی جوانان شهر بابلسر می‌پردازد. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی است. بدین منظور نمونه‌ای 380 نفری از افراد 15 تا 29 سال شهر بابلسر به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحلیل چندمتغیره نشان دادند که رابطه متغیرهای جنسیت وضعیت تأهل و تحصیلات با شادی معنی‌دار نیست. در حالی‌که متغیرهای سرمایه اقتصادی و اشتغال با شادی رابطه معنی‌داری دارند ولی فقط هفت درصد میزان شادی را تبیین می‌کنند. لذا علیرغم تصور عمومی، میزان تأثیرگذاری سرمایه اقتصادی بر شادی ضعیف است. سهم ضعیف سرمایه اقتصادی در تبیین شادی را می‌توان چنین توضیح داد که پول به تنهایی نمی‌تواند در شادی افراد تأثیر زیادی داشته باشد. محققان در این رابطه معتقدند که اولاً افراد خیلی‌زود به سطح درآمد خود عادت می‌کنند. دوماً اکثر مردم درآمد و دارائی خود را با درآمد و دارائی دیگران مقایسه می‌کنند و دلیل سوم این است که انسان نیازهایی دارد که با پول قابل مقایسه و خریداری نیست.

کلیدواژه‌ها