رهیافت سطح‌شناختی در مطالعه اهداف جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مرکز مطالعات راهبرد دیپلماسی دفاعی (راد)

چکیده

جنگ نرم، به‌عنوان صورتی جدید از نبردهای معاصر، بر حوزه ادراکی انسان‌ها متمرکز است و نبرد را به‌جای خاکریزها، به قلوب و احساسات و باورهای افراد انتقال داده است. این نوع نبرد، در مرحله طرح‌ریزی و همچنین اجرا، دارای سطوحی سه‌گانه مشتمل بر سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی است. این سطوح نشانگر دامنه، عمق، هدف، اهمیت و تاثیرگذاری جنگ نرم در جامعه آماج است و شناخت آنها نه‌تنها به تنویر برنامه‌ها و راهبردهای دشمن در این حوزه کمک می‏کند، بلکه انطباق راهبردها و راهکارهای مقابله‌ای با سطوح طرح‌ریزی دشمن را ممکن می‌سازد. بر این اساس، برای مقابله با سطح راهبردی جنگ نرم، باید به اتخاذ راهکارهائی در سطح راهبردی اقدام کرد یا با درک سطح کنشگری و برنامه‌‌ریزی دشمن به اولویت‌گذاری در اقدامات مقابل مبادرت نمود. چه‌بسا، در قبال سطوح پائین‌تر جنگ نرم، اتخاذ راهکارهائی در آن حدود بدون هزینه نمودن در سطح راهبرد، کافی باشد.
در این مقاله، ضمن تجزیه و تحلیل سطوح سه‌گانه جنگ نرم، به تشریح اهداف دشمن در هر یک از مراحل و سطوح پرداخته شده و در مورد کشورمان، مصادیق بارز و برجسته‌ای احصاء شده است.

کلیدواژه‌ها